česky deutsch <<< >>>

Modřanské tůně

Údolní niva jako prvek ÚSES

Údolní nivu nejlépe vystihuje definice plochého údolního dna s charakteristickou vegetací a faunou utvářenou a ovlivňovanou vodním tokem. Vývoj a ráz niv určují dva faktory – akumulace (hromadění) a eroze (rozrušování a transport zem. povrchu). Jsou-li oba pochody zhruba vyrovnány, převládá transport splavenin, což je asi případ i niv zde u soutoku Vltavy s Berounkou. Vznik a trvání nivních ekosystémů (společenstev) je tedy nerozlučně spjat s vodou. Voda nivu nejen modeluje a vytváří, ale ovlivňuje její vegetaci a drobnou faunu. Dříve obohacující záplavy přinášely do niv horninotvorné materiály včetně důležitých živin vyplavených z půd, dnes jsou to spíš odpadky, které během povodní tyto hodnotné území často znečišťují a znehodnocují.

Údolní nivu nejlépe vystihuje definice plochého údolního dna s charakteristickou vegetací a faunou utvářenou a ovlivňovanou vodním tokem. Vývoj a ráz niv určují dva faktory – akumulace (hromadění) a eroze (rozrušování a transport zem. povrchu). Jsou-li oba pochody zhruba vyrovnány, převládá transport splavenin, což je asi případ i niv zde u soutoku Vltavy s Berounkou. Vznik a trvání nivních ekosystémů (společenstev) je tedy nerozlučně spjat s vodou. Voda nivu nejen modeluje a vytváří, ale ovlivňuje její vegetaci a drobnou faunu. Dříve obohacující záplavy přinášely do niv horninotvorné materiály včetně důležitých živin vyplavených z půd, dnes jsou to spíš odpadky, které během povodní tyto hodnotné území často znečišťují a znehodnocují.

Rev_Tune_prezen­cni3_1

Pojmem Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápána soustava přírodních nebo přírodě blízkých ekosystémů udržujících přírodní rovnováhu. Cílem této soustavy je uchování a podpora přirozeného genofondu krajin, stabilizace ekolog. málo stabilních částí krajiny a podpora výskytu a migrace volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Systém se funkčně dělí na biocentra, biokoridory a interakční prvky. Každý z těchto článků se dále dělí biograficky na nadregionální, regionální a lokální. Biocentrem se rozumí biotop svým stavem a velikostí umožňující trvalou existenci přirozeného nebo přírodě blízkého ekosystému. Lokálním biocentrem jsou vyhlášeny právě 4 údolní nivy Vltavy: u JZ hranice MČ Prahy 12, u soutoku Vltavy a Berounky, U kina a Mezi vodami. Biokoridor, území umožňující migraci organismů mezi biocentry, z oddělených biocenter vytváří síť. Nadregionálním biokoridorem je zde Vltava a její udolní niva. Interakční prvek svou velikostí a stavem ekolog. podmínek doplňuje dílčím, ale zásadním způsobem živ. prostředí organismů.

Pojmem Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápána soustava přírodních nebo přírodě blízkých ekosystémů udržujících přírodní rovnováhu. Cílem této soustavy je uchování a podpora přirozeného genofondu krajin, stabilizace ekolog. málo stabilních částí krajiny a podpora výskytu a migrace volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Systém se funkčně dělí na biocentra, biokoridory a interakční prvky. Každý z těchto článků se dále dělí biograficky na nadregionální, regionální a lokální. Biocentrem se rozumí biotop svým stavem a velikostí umožňující trvalou existenci přirozeného nebo přírodě blízkého ekosystému. Lokálním biocentrem jsou vyhlášeny právě 4 údolní nivy Vltavy: u JZ hranice MČ Prahy 12, u soutoku Vltavy a Berounky, U kina a Mezi vodami. Biokoridor, území umožňující migraci organismů mezi biocentry, z oddělených biocenter vytváří síť. Nadregionálním biokoridorem je zde Vltava a její udolní niva. Interakční prvek svou velikostí a stavem ekolog. podmínek doplňuje dílčím, ale zásadním způsobem živ. prostředí organismů.

GPS pozice

N 49° 59.777', E 14° 24.245'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
Miroslav Lupač
David Kunssberger
Tel.:222 710 253
e-mail:david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz