česky <<< >>>

Zámecká naučná stezka

Řeka Odra

Osou oblasti Poodří je řeka Odra vstupující do CHKO z Nízkého Jeseníku ještě jako rychle proudící bystřina se štěrkovým dnem. Po několika kilometrech u Jeseníku nad Odrou se tok v nivě Moravské brány zklidňuje, řeka se začíná výrazněji zahlubovat do měkkých nivních hlín a objevují se první z nesčetných meandrů. Po více než 55 km opouští Odra u přírodní rezervace Polanský les CHKO Poodří. Podstatné a unikátní je to, že Odra v Poodří má, u nás v ojedinělém rozsahu, zachován svůj přirozený charakter nivní řeky s mnohačetným volnými meandry, které každoročně mění svůj tvar -postupný proces tvorby tůní a mrtvých ramen je stále živý. Odra se svými břehovými porosty je řekou plnící všechny krajinářské a ekologické funkce. Odlišná je situace u oderských přítoků. Tyto byly v minulosti, v převážné většině případů, vodohospodářsky upraveny.

Vydra říční

Řeka Odra

Řeka Odra pramení v Oderských Vrších v nadmořské výšce 633 m n.m., odtud odtéká jihovýchodním směrem a po asi 55 km se její trasa u obce Bernartice n/O vstupem do Moravské Brány pravoúhle láme směrem k severovýchodu. Od toho lomu hlavní linie trasy teče směrem k Ostravské pánvi a ke státním hranicím s Polskou republikou. Zde řeka tvoří státní hranice přibližně na 8 km svojí délky a území ČR opouští pod Bohumínem u Kopytova pod soutokem s Olší v nadmořské výšce 190 m n. m. Odra má na území České republiky délku 131,7 km, zbývající délka přes Polskou republiku až po ústí do Baltského moře činí 734 km. Co se týká ryb, pstruhové pásmo se na Odře nachází od pramenné oblasti po ústí Budišovky (přibližná délka cca 30 km), lipanové pásmo v délce 23 km od Budišovky po jez v Mankovicích (km 75,3), parmové pásmo pak níže až k soutoku Odry s Olší (s délkou okolo 79 km). Z chráněných živočichů, kteří v Odře nebo na jejích březích žijí, je nutno zmínit z ryb vranku obecnou, z vegetace se v meandrech vyskytuje chráněný řešetlák počistivý. Břehy Odry jsou přes CHKO hnízdištěm ledňáčka říčního a břehule říční, ze savců se zde vyskytuje vydra říční a bobr evropský.

Pobytové znamení bobra evropského

Pobytové znamení bobra evropského

Řeka Odra v zimě

GPS pozice

N 49° 41.262', E 18° 2.187'
[GPX]

[MAPY.CZ]