česky <<< >>>

Zámecká naučná stezka

Dubohabrový les

Poodří je nejméně lesnatou chráněnou krajinnou oblastí v naší republice (jen asi 10% plochy). Většina lesů jsou lesy lužní, jež kdysi pokrývaly celou oderskou nivu. Patří mezi velmi vzácné lesní ekosystémy a ohrožené typy vegetace. Většina z nich bývá buď pravidelně nebo ve víceletém cyklu zaplavována. Kromě lužních lesů se v Poodří na terasách, mimo dosah záplav, nacházejí i dubohabrové lesy. Jde o les tvořený habrem obecným a dubem letním, v podúrovni stromového patra s častou příměsí lípy srdčité a javoru babyky. Keřové patro je v rozvolněných porostech dobře vyvinuto, tvoří je druhy stromového patra a dále např. líska obecná, hloh jednosemenný, při okrajích porostu třešeň ptačí, střemcha obecná a trnka obecná. V bylinném patře se pravidelně vyskytují druhy typické pro listnaté lesy jako violka lesní, kokořík mnohokvětý, hrachor lecha, ptačinec velkokvětý, šťavel kyselý, kuklík městský, kopytník evropský, lipnice hajní. Na jaře, před olistěním stromů, se vyvíjí nápadný jarní aspekt tvořený prvosenkou jarní, sasankou hajní, orsejem jarním a plicníkem lékařským. Staré stromové porosty jsou domovem mnoha ptačích druhů, např. brhlíka lesního, šoupálka krátkoprstého, lejska bělokrkého, strakapouda prostředního, puštíka obecného. V trouchu dutin listnatých stromů se několik let vyvíjejí larvy páchníka hnědého, silně ohroženého brouka o velikosti až 30 mm. V dutinách a pod kůrou stromů nachází úkryt netopýr rezavý.

Strakapoud velký

Brhlík lesní

Violka lesní

Orsej jarní

Sasanka hajní

Prvosenka jarní

GPS pozice

N 49° 40.585', E 18° 1.762'
[GPX]

[MAPY.CZ]