česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Žlutava

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na většině plochy Kamenolomu Žlutava zastoupeni společenstvy počátečních stadií ekologické sukcese. Společenstva pokročilých stadií ekologické sukcese osídlují lemové porosty kamenolomu. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 30 druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida), což je poměrně vysoká biodiverzita. Také biologická rozmanitost skupiny blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je vysoká, což je dáno přítomností velkých ploch s jemným hlinitopísčitým substrátem, ve kterém si tito živočichové budují hnízda. Jejich společenstvo je reprezentováno 45 druhy (3 ohroženými a 4 zvláště chráněnými). Z toho včelák helvétský (Tachysphex helveticus) je v Červeném seznamu evidovaný v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony. Do kategorie VU – zranitelné taxony patří zlatěnka vznešená (Hedychrum nobile) a zlatěnka germarova (Chrysis germari). Dále zde byli zaznamenáni čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák hájový (Bombus lucorum), čmelák rolní (Bombus pascuorum) a čmelák zemní (Bombus terrestris), kteří jsou vyhláškou zvláště chránění jako ohrožené druhy (§ O). Společenstvo blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) je tvořeno 2 druhy. Z nich mravenec lesní (Formica rufa) je § O. Biodiverzita brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) je v tomto nepřírodním biotopu průměrná. Společenstvo je tvořeno 8 běžnými druhy, žádný z nich není evidovaný v Červeném seznamu, ani není zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Biodiverzita zástupců řádu motýlů (Lepidoptera) je vyšší. Bylo zde dokumentováno celkem 24 druhů, žádný z nich není evidovaný v Červeném seznamu, ani není zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Překvapivě početná byla v letním aspektu roku 2016 populace modrásků krušinových (Celastrina argiolus), což je jinak druh nalézaný jednotlivě. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) zde žijí hlemýžď zahradní (Helix pomatia), slimák největší (Limax maximus) a suchomilka obecná (Xerolenta obvia).

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů Čmelák zemní (Bombus terrestris) Čmelák zemní je zástupce blanokřídlých žahadlových z čeledi včelovitých (Apidae). Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Tělo tohoto našeho nejznámějšího čmeláka je oválné, černé barvy se žlutohnědým pruhem za hlavou na předohrudi a uprostřed na druhém zadečkovém článku a s bílým koncem zadečku (čtvrtý a pátý článek). Dělnice měří kolem 16 mm, matka 25 mm. První dělnice (o které pečuje jen matka) jsou velké jen 8 až 10 mm. Hnízdí pod zemí v početných koloniích, které běžně tvoří 100 – 600 jedinců. V hnízdě ukládají dělnice pyl a med do zvláštních voskových nádob, ze kterých později krmí larvy podobně jako včely. Patří mezi první jarní opylovače. Opyluje ovocné stromy a je jedním z nejdůležitějších opylovačů jetelových kultur. Vyskytuje se v celé Evropě, v Malé Asii, v severní Africe a na Kanárských ostrovech. Zavlečen byl na Nový Zéland a do Austrálie. V ČR je rozšířen spíše v nižších a středních polohách.

Čmelák zemní

GPS pozice

N 49° 11.705', E 17° 28.566'
[GPX]

[MAPY.CZ]