česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Žlutava

Společenstva a druhy hub

V kamenolomu Žlutava probíhá na většině plochy těžba a s ní související aktivity, celý nepřírodní biotop je oplocený. V lokalitě je jedna menší vodní nádrž. V jihozápadní lemové části a v centrální části jsou plochy s řídkými krátkostébelnými trávníky, za nimiž následuje souvislý lesní porost s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica), se silnějším zastoupením smrku ztepilého (Picea abies) a s příměsí jedle bělokoré (Abies alba). V jižní a jihovýchodní části je řídký lesní porost s dominantním dubem zimním (Quercus petraea). V severní a severovýchodní lemové části je společenstvo křovinaté stepi. Z dřevin se zde v hojnějším počtu vyskytuje vrba jíva (Salix caprea), vrba křehká (Salix euxina) a vrba košíkářská (Salix viminalis), topol osika (Populus tremula), topol bílý (Populus alba) a bříza bělokorá (Betula pendula). Vyskytují se zde druhy počátečních stadií přirozené ekologické sukcese, druhy řídkých trávníků i druhy lesních porostů v lemových partiích lomu. Nacházejí se zde také druhy vázané mykorhizou na pionýrské náletové dřeviny. Mykorhiza je symbiotické soužití hub a vyšších rostlin, při kterém dochází k propojení houbových vláken s kořeny rostlin. Je prospěšné pro obě skupiny organismů. Při endotrofní mykorhize pronikají houbová vlákna dovnitř kořenových buněk rostliny. Tento druh soužití vyhledávají silně specializované druhy hub, které jsou na svých hostitelích natolik závislé, že bez jejich podpory už nejsou schopny samostatně přežívat. Při méně časté ektotrofní mykorhize vytvářejí houbová vlákna kolem kořínků tzv. hyfový plášť, díky čemuž se výrazně zvyšuje savá plocha celé soustavy a tím i efektivita využívání dostupné vláhy. Vlákna hub v tomto případě mohou vstupovat také mezi buňky primární kůry kořínků, nikoliv však přímo dovnitř buněk. Tuto formu mykorhizy vyhledávají především vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé houby, ke kterým patří i většina jedlých druhů. Rostliny dodávají houbám uhlíkaté látky (energetické zdroje) a houby poskytují rostlinám vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Mykorhizní houby také pozitivně ovlivňují rozvoj společenstev kořenových mikroorganismů a jejich enzymatické aktivity, což je významné pro výživu, růst a zdravotní stav rostlin. Z mykologického hlediska je Kamenolom Žlutava nezajímavý. Biodiverzita makroskopických hub je v tomto nepřírodním biotopu minimální. Přímo v lomu je potenciál pro výskyt hub velmi slabý. Celkem zde bylo nalezeno 9 druhů makroskopických hub. Žádný z nich není evidovaný v Červeném seznamu hub České republiky, ani není zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.

Outkovka pestrá

Klouzek zrnitý

Třepenitka svazčitá

GPS pozice

N 49° 11.671', E 17° 28.471'
[GPX]

[MAPY.CZ]