česky <<< >>>

Kamenolom Žlutava

Geologická charakteristika lokality

Lomové odkryvy čtyřetážového kamenolomu demonstrují vrchní lukovské vrstvy soláňského souvrství paleocenního stáří račanské jednotky magurského flyše. Lukovské vrstvy soláňského souvrství (paleogén – paleocén) jsou charakteristické naprostou převahou velmi mocných (metrových), hrubě lavicovitých arkózových pískovců nad jílovci. Místy se v nich vyskytují až několikametrové polohy slepenců. Tyto slepence obsahují valouny exotického materiálu, který prokazatelně pochází z Českého masivu. Lukovské vrstvy se uložily v nadloží ráztockých vrstev soláňského souvrství. Lukovské vrstvy tvoří komplex hornin o mocnosti asi 200 – 300 m. Jedná se o sedimenty divokého flyše usazeného z hustých turbiditních proudů v horních partiích podmořských deltových kuželů. Svou nápadně odlišnou litologií i tvorbou morfologicky výrazně odčleněných pruhů (často v podobě skalních útvarů) jsou význačným prvkem, určujícím stavební charakter horských pásem. Těženým nerostem je křemičitovápenatý pískovec, jehož základní horninovou hmotou je křemen, živec, muskovit, biotit a výjimečně glaukonit. Pískovec je středně až hrubě zrnitý (od 0,25 – 2,0 mm), arkózovitý až drobně slepencovitý. Pískovec je šedožlutavý až rezavě hnědý podle množství limonitu, který vzniká při zvětrávání. Přítomen bývá i kvalitnější pískovec modrošedavé barvy. Přes pískovcové vrstvy jsou uloženy kalcitové žíly, v jejichž puklinách se nacházejí drúzy. Občas se v ložisku vyskytuje polymiktní slepenec složený z valounků křemene, fylitů a granodioritů. Jen zřídka je polymiktní slepenec složen z vápenců o maximální velikosti do 3 cm. Na povrchu jsou občas přítomny černé dendrity (keříčkovité agregáty oxidů a hydroxidů manganu). Horninou také pronikají drobné žilky tvořené bílým jemnozrnným kalcitem. Lavice pískovce jsou od sebe odděleny vložkami jílovců o mocnosti 20 – 30 cm. Vrstvy jsou orientovány ve směru západ – východ a mají sklon 40o. Průměrná mocnost jednotlivých lavic pískovce se pohybuje kolem 50 cm. Odlučnost pískovce je balvanitá až deskovitá. Ložisko křemičitovápenatého pískovce vykazuje nepravidelný vývoj. Jeho důsledkem je nerovnoměrná mocnost vrstev nadloží a těžené nerostné suroviny. Vrstva organického materiálu (hrabanky) má po celé ploše asi 10 cm. Pod ní se nachází vrstva hlušiny o mocnosti 5 – 8 m a vrstva vlastní těžené nerostné suroviny o mocnosti 12 – 15 m. V současné době je na místní deponii uloženo zhruba 80 000 t hlušiny. Tento materiál bude po ukončení těžby využit k technické rekultivaci.

Etáže křemičitovápenatého pískovce Kamenolomu Žlutava

Odpadní materiál z těžby a úpravy lomového kamene a drceného kameniva

GPS pozice

N 49° 11.675', E 17° 28.231'
[GPX]

[MAPY.CZ]