česky english <<< >>>

Kamenolom Žlutava

Historie kamenolomu a těžby kamene

V jihozápadní části administrativního území Žlutavy u místní komunikace probíhá těžba lomového kamene a drceného kameniva. Jedná se o nevýhradní ložisko regionálního významu, u něhož je těžená surovina využívána ve stavebnictví. Těžba a související aktivity způsobily disturbanci ekosystémů a krajiny o celkové rozloze cca 6,64 ha. Původně byla celá plocha kamenolomu součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa a jako taková byla lesnicky obhospodařována a využívána k produkci dřevní hmoty. Dobývací prostor Žlutava byl stanoven místně příslušným báňským úřadem. Po dobu těžby je plocha kamenolomu v souladu s ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb. dočasně odňata z pozemků určených k plnění funkcí lesa. V lokalitě je prováděna činnost hornickým způsobem na nevýhradním ložisku Žlutava, spočívající v dobývání, úpravě a zpracování nevyhrazeného nerostu – pískovce. Kamenolom leží na okraji lesního revíru Kvasice na území Přírodního parku Chřiby, který byl zřízen k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Ve stěnovém, v současnosti čtyřetážovém kamenolomu nazývaném původně „Panský lom“ byla těžba křemičitovápenatého pískovce zahájena již v 19. století. V 50. letech 20. století zde lomový kámen těžilo místní JZD. K útlumu těžby došlo v 70. letech 20. století. V současnosti patří lokalita Arcibiskupství olomouckému a kámen zde těží firma Kamenolom Žlutava, s. r. o., která vznikla v roce 1997. Kamenolom má podkovovitý tvar. Těžená surovina i část materiálů ze skrývek a z vyklizených prostorů se využívá v regionu jako podsypový materiál pro liniové stavby.

Celkový pohled na Kamenolom Žlutava

Vstupní část Kamenolomu Žlutava

Technické zázemí Kamenolomu Žlutava

GPS pozice

N 49° 11.647', E 17° 28.212'
[GPX]

[MAPY.CZ]