česky >>>

Kamenolom Žlutava

Obec Žlutava – historie a současnost

Obec Žlutava se nachází ve Zlínském kraji, v okrese Zlín, vzdušnou čarou asi 2,3 km jihozápadně od centra města Otrokovice. Geografická poloha je 49°11'59“ severní šířky a 17°29'25“ východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 298 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 1 124 trvale bydlících obyvatel. Katastrální území Žlutavy zaujímá rozlohu 7,40 km² (z toho 1,92 km² zabírá orná půda, 0,0012 km² vinice, 0,29 km² zahrady, 0,081 km² ovocné sady, 1,17 km² trvalé travní porosty, 3,29 km² lesní pozemky, 0,034 km² vodní plochy, 0,14 km² zastavěné plochy a 0,47 km² ostatní plochy). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1667. Geomorfo­logicky patří Žlutava do provincie Západní Karpaty, do subprovincie Vnější Západní Karpaty, do oblasti Středomoravské Karpaty, do celku Chřiby a do podcelku Halenkovická vrchovina. Nachází se v mírně teplé klimatické oblasti (MT11). Podle biogeografického členění České republiky spadá obec Žlutava do provincie středoevropských listnatých lesů, do západokarpatské subprovincie a do Chřibského biogeografického regionu charakteristického výskytem mezofilní fauny a flóry. Na východě Žlutava sousedí s městem Otrokovice a na jihu s obcí Halenkovice. Na většině administrativního území Žlutavy se rozkládají lesní porosty s převahou přírodní dřevinné skladby (bukové a dubo-habrové lesy asociací Carici pilosae-Fagetum a Carici pilosae-Carpinetum). Nejvyšším místem v krajině je vrch Soudná s nadmořskou výškou 344 m. Administrativním územím Žlutavy protékají ve směru sever – jih a západ – východ dva drobné vodní toky. Na jižním je 5 středně velkých vodních nádrží. Urbanizovaným územím prochází ve směru jih – sever silnice III. třídy č. 36740 Hejný – Žlutava – Bělov. Ve Žlutavě je kostel Svatého Cyrila a Metoděje a minizoo Farma Žlutava.

Územní začlenění kamenolomu
 okres: Zlín
 obec: Žlutava
 katastrální území: Žlutava (797723)
 list mapy: 25–31 (Kroměříž), resp. 25–31–23
 souřadnice kamenolomu: 49°11'42.967"N, 17°28'25.558"E Přístup do Kamenolomu Žlutava je vpravo od místní komunikace vedoucí na jihozápad z urbanizovaného území obce.

Základní charakteristika kamenolomu
 tvar kamenolomu: nepravidelný, protažený ve směru severovýchod – jihozápad
 plocha kamenolomu: cca 6,64 ha
 nadmořská výška kamenolomu: 339 m n. m.
 druh pozemků: ostatní plocha (jiná plocha)
 č. parcel: 1099/1; 1014/2; 1014/5; 1014/6; 1014/10; 1014/14; 1014/15
 vlastník pozemků: Česká republika; Arcibiskupství olomoucké
 rok zahájení těžby: 19. století
 rok ukončení těžby: –

Obec Žlutava a okolní krajina

GPS pozice

N 49° 11.580', E 17° 28.222'
[GPX]

[MAPY.CZ]