česky <<<

Kamenolom Chvalčov

Využití území

Plochy dotčené těžbou pískovce (droby) v kamenolomu Chvalčov byly dočasně odňaty z fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa. Od ukončení těžby v nepřírodním biotopu probíhá úspěšný proces přirozené ekologické sukcese. Celá lokalita je včleněna do lesního porostu, který je v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, významným krajinným prvkem. Na kamenitém substrátu dna lomu a na suťovém kuželu u paty čelní těžební stěny se postupně vytvoří přirozený lesní porost (L4 Suťový les svazu Tilio-Acerion). Kolem kamenolomu prochází přírodovědně-historická Naučná stezka Hostýnské vrchy. Lokalita je poměrně intenzivně využívána pěšími turisty i cykloturisty ke krátkodobé rekreaci a relaxaci v přírodním prostředí. V letech s vysokým srážkovým úhrnem a vysokou hladinou podzemní vody je vodní nádrž využívána místními obyvateli ke koupání. S dlouhodobým úbytkem ročních srážkových úhrnů se vodní nádrž na dně lomu postupně zmenšuje v louži. V daném případě nejde o zazemňování, ale skutečně o pokles hladiny. Podobné změny hydrologie jsou v lomech časté a není proti nim obvykle obrany. Turistiku a rekreaci zde není třeba regulovat, naopak by bylo vhodné směrovat zájem lidí i na horní etáž lomu s výhledem. Odstranění části dřevin ze stromového a keřového patra by do určité míry blokovalo ekologickou sukcesi ve prospěch podrostu a světlomilných druhů. V příštích letech by vhodná lesnická opatření měla zabránit tomu, aby lom např. bočním růstem korun nebo uchycením dřevin na dolní etáži a na dně zarostl a přišel o výslunná stanoviště. Jinak je velmi reálné, že se během cca 20 let celá lokalita změní v daleko fádnější stinný les a přijdeme zde o biologickou rozmanitost druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů i o rekreační potenciál zajímavého cíle turistických výprav.

Přírodě blízký lesní porost v klimaxovém stadiu ekologické sukcese v lemových partiích kamenolomu Chvalčov.

GPS pozice

N 49° 22.638', E 17° 43.486'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz