česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Chvalčov

Společenstva a druhy obratlovců

Geomorfologická rozmanitost terénu je značně vysoká. Substrát je odlišný na dně a na těžebních stěnách, na deponiích i v lemových partiích. Na dně kamenolomu je menší vodní nádrž a plochy kamenitého substrátu s velmi řídkým vegetačním pokryvem. Čelní těžební stěna se suťovým polem u paty je rovněž z větší části obnažena a jen velmi řídce porostlá pionýrskými náletovými dřevinami. Lemové partie kamenolomu jsou kryty souvislým klimaxovým lesním porostem přírodě blízké druhové skladby. Na jednotlivých etážích je stromové, keřové i bylinné patro v pokročilém stadiu přirozené ekologické sukcese. Větší biologickou rozmanitost obratlovců do značné míry omezují malé rozměry kamenolomu a zcela dominantní postavení okolního lesního ekosystému, do kterého je dnes nepřírodní biotop plně začleněn. Při terénních průzkumech byla potvrzena přítomnost 3 druhů obojživelníků (z toho 3 druhů ohrožených a 2 druhů zvláště chráněných), 2 druhů ohrožených a zvláště chráněných plazů, 26 druhů ptáků (z toho 6 ohrožených a 3 zvláště chráněných) a 5 druhů savců (z toho 2 ohrožených a 3 zvláště chráněných). Obojživelníky (Amphibia) v kategorii NT – téměř ohrožené taxony Červeného seznamu reprezentuje skokan štíhlý (Rana dalmatina) § SO. Do kategorie LC – málo dotčené taxony patří ropucha obecná (Bufo bufo) § O a skokan hnědý (Rana temporaria). Z plazů (Reptilia) zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis) § SO z kategorie NT – téměř ohrožené taxony a slepýš křehký (Anguis fragilis) § SO z kategorie LC – málo dotčené taxony. Společenstvo ptáků vykazuje nižší biologickou rozmanitost. Většina ptačích druhů hnízdí na stromech a v křovinách v okolních lesních porostech. Do kategorie VU – zranitelné taxony patří krkavec velký (Corvus corax) § O a žluna šedá (Picus canus). Kategorii NT – téměř ohrožené taxony reprezentuje ťuhýk obecný (Lanius collurio). Z kategorie LC – málo dotčené taxony zde žije datel černý (Dryocopus martius), lejsek šedý (Muscicapa striata) § O a žluna zelená (Picus viridis). Ze savců (Mammalia) se zde mimo jiné vyskytuje vydra říční (Lutra lutra) § SO uvedená v Červeném seznamu v kategorii VU – zranitelné taxony, veverka obecná (Sciurus vulgaris) § O z kategorie NE – nevyhodnocené taxony, netopýr Brandtův (Myotis brandtii) § SO, kuna skalní (Martes foina) a jezevec lesní (Meles meles). Kamenolom je z hlediska výskytu obratlovců poměrně zajímavý.

Ohrožené a zvláště chráněné druhy obratlovců Skokan štíhlý (Rana dalmatina) Skokan štíhlý je obojživelník z čeledi skokanovitých (Ranidae). V Červeném seznamu obratlovců České republiky je evidovaný v kategorii NT – téměř ohrožené taxony a podle vyhlášky je zvláště chráněný jako silně ohrožený druh. Tento druh dorůstá velikosti 5 – 11 cm. Je zbarven v různých odstínech hnědé barvy. Na břichu je bílý až nažloutlý. Oční duhovka je obvykle v horní části zlatavá, zatímco ve spodní polovině tmavá. Od oka vybíhá hnědá spánková skvrna. Na této skvrně se též nalézá i výrazný ušní bubínek (tympanum). Po stranách hřbetu se táhnou lišty, v podstatě to jsou výběžky kůže. Čenich je poměrně protáhlý a špičatý. Skokani štíhlí jsou naše nejčasnější žáby. Probouzejí se již v únoru až dubnu. Někdy se začínají pářit ještě pod ledem. Kompaktní snůšky vajíček samice kladou na vodní rostliny, někdy i těsně u hladiny. Pulci jsou protáhlí s dlouhým ocasem, před proměnou v dospělce dosahují velikosti zhruba 2 – 4 cm, tito skokani se následně dožívají až 18 – 20 let. Žluna šedá (Picus canus) Žluna šedá je středně velký šplhavý pták z čeledi datlovitých (Picidae). V Červeném seznamu je uvedena v kategorii VU – zranitelné taxony. Zbarvení těla je šedozelené, na hlavě šedé. Samec má přední polovinu temene červenou (u příbuzné žluny zelené mají samec i samice temeno celé červené). Vyskytuje se v lesích a často také v parcích uprostřed měst. Živí se mravenci a dalšími druhy hmyzu, příležitostně rovněž plody. Potravu sbírá z povrchu půdy a z různých štěrbin, při hledání mravenců vyklovává úzké hluboké díry do země. Hnízdí v dutinách vyhloubených v kmenech stromů. Začátkem května snáší 6 až 7 vajíček. V sezení na snůšce se střídají oba staří ptáci. Společně rovněž pečují o mláďata. Žluna šedá je stálým druhem naší ptačí fauny.

Vydra říční (Lutra lutra) Vydra říční je vzácnější savec z čeledi lasicovitých (Mustelidae). V Červeném seznamu je evidovaná v kategorii VU – zranitelné taxony a vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněná jako silně ohrožený druh. Rozšířená je po celé Evropě, ve značné části Asie a v Indii. V České republice se vyskytuje především v pásmu hor a pahorkatin od Českého lesa přes Plzeňsko, Šumavu a jihočeské pánve na Českomoravskou vrchovinu, místy žije na Ohři, v severozápadních Čechách, na Podorlicku, na Dyji a v moravských Karpatech. Je přizpůsobena k životu ve vodě. Její protáhlé válcovité tělo klade při plavání menší odpor a dlouhý (asi 50 % délky těla), u kořene zesílený svalnatý ocas slouží jako kormidlo. Nohy má krátké, nepříliš vhodné k rychlému pohybu po zemi. Mezi prsty má plovací blánu. Ušní boltce se ukrývají v srsti, nosní a ušní otvory pod vodou uzavírá zvláštní záhyb kůže. Srst je velmi kvalitní, přiléhavá s jemnou a hustou podsadou. Zbarvení je převážně kávově hnědé, pouze krk a spodní část těla mají světle šedivý až bílý odstín. Dlouhé hmatové vousy na čenichu umožňují orientaci v kalné vodě a při prolézání nor. Samice mají 2 – 3 páry mléčných bradavek. K páření dochází po celý rok, nejčastěji však v únoru až dubnu, mláďata se rodí převážně od dubna do května. Vlastní březost trvá 59 – 63 dní, ale může se prodloužit na 9 –10 měsíců. Dožívá se 15 – 20 roků. Obývá nejrůznější typy vodního prostředí od potoků a řek až po rybníky a jezera s čistou vodou. Loví především ryby, raky, hmyz a požírá i hlodavce, ptáky, obojživelníky a hmyz. Na březích vod si vyhrabává nory, které mají východ umístěný pod vodou. U nás byla hojná do počátku 20. století, avšak lov pro kožešinu i škody na rybách i regulace a znečištění řek téměř způsobily její vyhubení. V posledních dvou desetiletí její početní stavy opět vzrůstají a postupně se navrací do míst, odkud vymizela.

Skokan štíhlý

Slepýš křehký

Žluna šedá

Vydra říční

GPS pozice

N 49° 22.638', E 17° 43.486'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz