česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Chvalčov

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na většině plochy Kamenolomu Chvalčov zastoupeni společenstvy pokročilých a klimaxových stadií ekologické sukcese. Společenstva počátečních stadií ekologické sukcese osídlují dno kamenolomu a části těžebních stěn. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 13 běžných druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida), což je vzhledem k okolním lesním porostům velmi nízká biodiverzita. Také biologická rozmanitost skupiny blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je nízká, což je dáno nepřítomností ploch s jemným hlinitopísčitým substrátem, ve kterém si tito živočichové budují hnízda. Jejich společenstvo je reprezentováno 12 druhy. Z toho čmelák skalní (Bombus lapidarius) a čmelák hájový (Bombus lucorum) jsou vyhláškou zvláště chránění jako ohrožené druhy. Společenstvo blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) je tvořeno 2 druhy. Z nich mravenec lesní (Formica rufa) je vyhláškou zvláště chráněný jako ohrožený druh. Biodiverzita brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) je v tomto nepřírodním biotopu relativně vysoká. Společenstvo je tvořeno 24 běžnými druhy, žádný z nich není evidovaný v Červeném seznamu, ani není zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Většina druhů je vázaná na klimaxové lesní porosty lemových partií a na pokročilá stadia ekologické sukcese na etážích. Mimo jiné se zde vyskytuje i náš největší druh střevlík kožitý (Carabus coriaceus). Biodiverzita zástupců řádu motýlů (Lepidoptera) je poměrně vysoká. V lomu a v jeho nejbližším okolí bylo dokumentováno celkem 26 druhů, žádný z nich není evidovaný v Červeném seznamu, ani není zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) zde žijí hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovka keřová (Cepaea hortensis) a slimák největší (Limax maximus). Paralelně zkoumaný Kamenolom Slavkov pod Hostýnem vzdálený vzdušnou čarou cca 2,5 km severozápadně je mnohem větší, značná část jeho ploch je bez vegetačního krytu a rozmanitost substrátů i biotopů je v něm podstatně vyšší. To se odráží i na biologické rozmanitosti bezobratlých živočichů. Společenstvo blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je zde tvořeno celkem 27 druhy (3 ohroženými a 2 zvláště chráněnými). Z toho hrabalka podivná (Ferreola diffinis) je v Červeném seznamu bezobratlých České republiky evidována v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony. Do kategorie EN – ohrožené taxony patří vosík švýcarský (Polistes helveticus). Kategorii VU – zranitelné taxony reprezentuje hrabalka běločelá (Auplopus albifrons). Také v tomto nepřírodním biotopu byl zaznamenán čmelák skalní (Bombus lapidarius) a čmelák hájový (Bombus lucorum), kteří jsou vyhláškou zvláště chránění jako ohrožené druhy. Takto vysoká biodiverzita blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je důsledkem dostatečného množství hlinitopísčitých ploch bez vegetace vhodných pro stavbu hnízd. Velmi vysoká je zde rovněž biologická rozmanitost řádu motýlů (Lepidoptera). Průzkumem bylo v lomu zjištěno celkem 39 druhů, z toho otakárek fenyklový (Papilio machaon) je podle vyhlášky zvláště chráněný jako ohrožený druh. Zajímavý byl rovněž nález lišaje topolového (Laothoe populi).

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů Čmelák skalní (Bombus lapidarius) Čmelák skalní je zástupce blanokřídlých žahadlových z čeledi včelovitých (Apidae). Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Matka je velká 20 – 23 mm, tělo má černé a konec zadečku ohnivě červený. Stejně jsou zbarveny i dělnice. Samec má navíc žluté čelo a předohruď. V přírodě se nejvíce objevuje v době květu hluchavek. Hnízdí v početných koloniích s několika sty jedinců nejčastěji pod zemí, ale někdy obsazuje i vhodné nadzemní úkryty. V hnízdě ukládají dělnice pyl a med do zvláštních voskových nádob, ze kterých později krmí larvy podobně jako včely. V hnízdě bývá 100 – 300 jedinců.

Čmelák skalní

Babočka paví oko a žluťásek řešetlákový

Střevlík kožitý

GPS pozice

N 49° 22.638', E 17° 43.486'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz