česky >>>

Kamenolom Chvalčov

Obec Chvalčov – historie a současnost

Obec Chvalčov se nachází ve Zlínském kraji, v okrese Kroměříž na úpatí kopce Hostýna (735 m n. m.), vzdušnou čarou asi 3,0 km jihovýchodně od centra města Bystřice pod Hostýnem. Geografická poloha je 49°23'21“ severní šířky a 17°42'41“ východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 386 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 1 649 trvale bydlících obyvatel. Administrativní území Chvalčova zaujímá rozlohu 22,93 km² (z toho 1,82 km² zabírá orná půda, 0,49 km² zahrady, 0,044 km² ovocné sady, 1,77 km² trvalé travní porosty, 17,27 km² lesní pozemky, 0,064 km² vodní plochy, 0,19 km² zastavěné plochy a 1,27 km² ostatní plochy). Archeologické nálezy dokládají osídlení oblasti již z období mladšího paleolitu (40 000 – 10 000 let př. n. l). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1369. Současná obec vznikla sloučením obcí Chvalčov a Chvalčova Lhota v roce 1951. Geomorfo­logicky patří Chvalčov do provincie Západní Karpaty, do subprovincie Vnější Západní Karpaty, do oblasti Západní Beskydy, do celku Hostýnsko-vsetínská hornatina a do podcelku Hostýnské vrchy. Nachází se na pomezí dvou klimatických oblastí – teplé oblasti T2 a mírně teplé oblasti MT2, MT7, MT10. To odpovídá celkové poloze Chvalčova, kdy z východní strany obec symbolicky uzavírá úrodnou oblast teplé Hané, zatímco přítomnost Hostýnských vrchů indikuje přechod k mírně chladnější oblasti s vyššími srážkovými úhrny a nižšími teplotami. Podle biogeografického členění České republiky spadá obec Chvalčov do provincie středoevropských listnatých lesů, do západokarpatské subprovincie a do Hostýnského biogeografického regionu, který zahrnuje biocenózy 4. až 5. vegetačního stupně, tvořené typickými karpatskými bučinami, suťovými lesy a jejich náhradními společenstvy. Na severozápadě Chvalčov přímo sousedí s urbanizovaným územím města Bystřice pod Hostýnem. Na většině administrativního území Chvalčova se rozkládají lesní porosty částečně s přírodní dřevinnou skladbou (L5.1 květnaté bučiny asociace Asperulo-Fagetum, L5.4 acidofilní bučiny asociace Luzulo-Fagetum a L4 Suťové lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích) a částečně degradované plochami smrkových monokultur (X9A lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami). Nejvyšším místem v krajině je vrch Hostýn s nadmořskou výškou 735 m. Administrativním územím Chvalčova protéká ve směru jihovýchod – severozápad potok Bystřička, na kterém je řada kaskád a malých vodopádů a větší počet drobných vodních toků. Na Bystřičce je 5 středně velkých vodních nádrží. Urbanizovaným územím prochází ve směru jihovýchod – severozápad silnice II. třídy č. 437 Bystřice pod Hostýnem – Chvalčov – Jablůnka. Turisty je využívaná přírodovědně-historická Naučná stezka Hostýnské vrchy s 11 zastaveními o celkové délce 16,75 km, která byla zřízena v roce 2007. Na administrativním území Chvalčova se nachází Evropsky významná lokalita CZ0724429 – Hostýnské vrchy o rozloze 2 396,5918 ha, Evropsky významná lokalita CZ0723406 – Chvalčov o rozloze 1,1934 ha, Přírodní park Hostýnské vrchy, Přírodní rezervace Obřany se zříceninou stejnojmenného hradu, Přírodní rezervace Smrdutá, Přírodní památka Bludný, Přírodní památka Chvalčov, Přírodní památka Na Jančích, Přírodní památka Na Pasekách a Přírodní památka Pod Kozincem. Kopec Hostýn s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, kaplí Sv. Jana Sarkandra z roku 1889 a křížovou cestou navrženou architektem Dušanem Jurkovičem je jedním z nejnavštěvo­vanějších mariánských poutních míst na Moravě. Přímo v obci je kaple zasvěcená Sv. Cyrilu a Metodějovi.

Územní začlenění kamenolomu
 okres: Kroměříž
 obec: Chvalčov
 katastrální území: Chvalčov (654892)
 list mapy: 25–14 (Valašské Meziříčí), resp. 25–14–21
 souřadnice kamenolomu: N 49° 22.638', E 17° 43.486' Přístup do Kamenolomu Chvalčov je vlevo od silnice II. třídy č. 437 vedoucí na jihovýchod z urbanizovaného území obce.

Základní charakteristika kamenolomu
 tvar kamenolomu: okrouhlý
 plocha kamenolomu: cca 0,0307 ha
 nadmořská výška kamenolomu: 440 m n. m.
 druh pozemků: lesní pozemek
 č. parcel: 1059/2
 vlastník pozemků: Česká republika
 rok zahájení těžby: konec 19. století
 rok ukončení těžby: 1964

Celkový pohled na Kamenolom Chvalčov

GPS pozice

N 49° 22.638', E 17° 43.486'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz