česky <<< >>>

Rudný lom Ejpovice

Geologická charakteristika lokality

Rudný lom Ejpovice je nejrozsáhlejším pozůstatkem po těžbě železných rud v Barrandienu středočeské oblasti Českého masivu. Těžba otevřela terén napříč třemi ordovickými souvrstvími: klabavským, šáreckým a dobrotivským. Zrudnění se týkalo všech vrstev, i když v nestejné míře. Nejstarší horniny na břehu dnešního jezera jsou klabavské tufitické břidlice Prvohorní ordovické sedimenty zde tvoří plochou synklinálu zakleslou díky tektonickým pohybům do hornin svrchního proterozoika, které zároveň celou synklinálu obklopují. Proterozoikum je zastoupeno jílovými břidlicemi, grafitickými břidlicemi, drobami a drobovými břidlicemi. Při severním okraji ordovické pánve jsou nejrozšířenější buližníky. Ordovické šárecké vrstvy s polohami sedimentárních železitých oolitických rud se nacházejí v jihovýchodní části lomu u přítoku řeky Klabavy. V severní části ložiska jsou šárecké vrstvy vyvinuty ve facii sedimentárních železných rud, v tzv. hlavním ejpovickém ložisku. V něm převládá hematitová a pelosideritová ruda. Železné rudy jsou tvořeny tzv. oolity, které jsou 1 až 2 mm velké, bývají většinou zploštělé a jejich centrum tvoří větší křemenná zrna nebo úlomky fosfatických misek brachiopodů. Vrstvy jsou díky proudům v mořském prostředí vytříděny. Obsah železa je poměrně malý, pohybuje se kolem 25 %. Rudohnědé strmé skalní stěny na severní straně jezera byly vyhlášeny maloplošným zvláště chráněným územím kategorie Přírodní památka s názvem „Ejpovické útesy“. Při těžbě zde byl odkryt bývalý břeh spodnoordovického moře. Na proterozoických buližnících jsou patrné abrazivní jevy příbojové činnosti. Povrch buližníku je ohlazený, v jeho kapsách jsou sedimentární výplně klabavského souvrství. Na kamenech je možné nalézt i pozůstatky přisedlých mechovek a bezobratlých mořských živočichů (stromatopor). Jako zachovalá příbojová facie s přichycenými zkamenělinami je „Ejpovický útes“ nejstarší známý svého druhu na světě. Na jižním břehu, těsně u autokempu, vystupují dobrotivské vrstvy. Odtud jsou popsány nálezy příslušné graptolitové fauny a dvou druhů trilobitů.

GPS pozice

N 49° 45.180', E 13° 30.995'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz