česky english deutsch <<< >>>

Rudný lom Ejpovice

Společenstva a druhy hub

Vzhledem k různorodému substrátu i vegetačnímu krytu jsou makroskopické houby reprezentovány druhy preferujícími počáteční i pokročilé stadium ekologické sukcese. Vyskytují se zde běžné druhy hub vázané na společenstva rostoucí na živinami chudých, kamenitých substrátech. Rostou zde i druhy zapojených vysokostébelných trávníků a květnatých luk. Další skupinu tvoří houby vázané mykorhizou na pionýrské náletové dřeviny s dominantní břízou bělokorou (Betula pendula), topolem osikou (Populus tremula), vrbou jívou (Salix caprea) a vrbou křehkou (Salix fragilis). Mezi nimi se v pokročilejších stadiích ekologické sukcese objevují v příměsi klimaxové dřeviny dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), olše lepkavá (Alnus glutinosa). Mykorhiza je symbiotické soužití hub a vyšších rostlin, při kterém dochází k propojení houbových vláken s kořeny rostlin. Je prospěšné pro obě skupiny organismů. Při endotrofní mykorhize pronikají houbová vlákna dovnitř kořenových buněk rostliny. Tento druh soužití vyhledávají silně specializované druhy hub, které jsou na svých hostitelích natolik závislé, že bez jejich podpory už nejsou schopny samostatně přežívat. Při méně časté ektotrofní mykorhize vytvářejí houbová vlákna kolem kořínků tzv. hyfový plášť, díky čemuž se výrazně zvyšuje savá plocha celé soustavy a tím i efektivita využívání dostupné vláhy. Vlákna hub v tomto případě mohou vstupovat také mezi buňky primární kůry kořínků, nikoliv však přímo dovnitř buněk. Tuto formu mykorhizy vyhledávají především vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé houby, ke kterým patří i většina jedlých druhů. Rostliny dodávají houbám uhlíkaté látky (energetické zdroje) a houby poskytují rostlinám vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Mykorhizní houby také pozitivně ovlivňují rozvoj společenstev kořenových mikroorganismů a jejich enzymatické aktivity, což je významné pro výživu, růst a zdravotní stav rostlin. Biodiverzita makroskopických hub není příliš vysoká. Byl potvrzen výskyt 27 druhů, z toho vláknice Jakobova (Inocybe jacobii) je v Červeném seznamu hub České republiky evidovaná v kategorii DD – taxony, o nichž není k dispozici dostatek údajů.

Ohrožené a zvláště chráněné druhy hub Vláknice Jakobova (Inocybe jacobii) Vláknice Jakobova je vzácnější stopkovýtrusá houba (Agaricomycetes) z čeledi vláknicovitých (Inocybaceae). V Červeném seznamu hub České republiky je uvedena v kategorii DD – taxony, o nichž není k dispozici dostatek údajů. Jedná se o menší nepříliš nápadnou houbu. Klobouk o průměru 1 – 2 cm je v mládí kuželovitý, později plochý s nevýrazným centrálním hrbolkem, vláknitě plstnatý. Barvu má hnědou (v mládí na okraji světlou) se světlými šupinkami. Lupeny jsou nahnědlé, řídké. Válcovitý, bledě hnědý ojíněný a na bázi bělavý třeň je vysoký 2 – 3 cm. Roste od června do listopadu na sušších, písčitých a štěrkovitých stanovištích pod jehličnany, vzácně i pod listnáči. Houba je nejedlá.

GPS pozice

N 49° 45.221', E 13° 30.390'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz