česky english deutsch <<< >>>

Rudný lom Ejpovice

Společenstva a druhy obratlovců

Geomorfologická rozmanitost terénu, kromě partií skalních útesů, není příliš vysoká. Střídají se zde plochy s různorodým vegetačním krytem, které poskytují širší spektrum stanovišť (biotopů) pro volně žijící živočichy. Na většině ploch kolem rudného lomu dospěly procesy ekologické sukcese do pokročilých stadií. Pouze na jižním břehu jsou společenstva charakteristická pro počáteční stadia ekologické sukcese. Při terénních průzkumech byla potvrzena přítomnost 3 ohrožených druhů obojživelníků (z toho 2 zvláště chráněných), 2 druhů ohrožených a zvláště chráněných plazů, 42 druhů ptáků (z toho 10 ohrožených a 4 zvláště chráněných) a 6 druhů savců (z toho 1 ohroženého). Nízkou biodiverzitu má společenstvo obojživelníků (Amphibia), které tvoří 3 druhy v různém stupni ohrožení. Z nich skokan štíhlý (Rana dalmatina) je v Červeném seznamu obratlovců České republiky evidovaný v kategorii NT – téměř ohrožené taxony a podle vyhlášky je zvláště chráněný jako silně ohrožený druh. Kategorii LC – málo dotčené taxony reprezentují ropucha obecná (Bufo bufo) vyhláškou zvláště chráněná jako ohrožený druh a skokan hnědý (Rana temporaria). Plazi jsou zastoupeni silnější populací ještěrky obecné (Lacerta agilis) v Červeném seznamu evidované v kategorii NT – téměř ohrožené taxony a vyhláškou zvláště chráněné jako silně ohrožený druh a z kategorie LC – málo dotčené taxony pak užovkou obojkovou (Natrix natrix) vyhláškou zvláště chráněnou jako ohrožený druh. Společenstvo ptáků vykazuje solidní biologickou rozmanitost. Většina ptačích druhů hnízdí v lesních a křovinatých porostech na březích zatopeného Rudného lomu Ejpovice. Raritou je výskyt orla mořského (Haliaeetus albicilla), který je v Červeném seznamu zařazen v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony, vyhláškou je zvláště chráněn jako kriticky ohrožený druh a také je druhem soustavy NATURA 2000. Do kategorie VU – zranitelné taxony patří ledňáček říční (Alcedo atthis) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh, který je druhem soustavy NATURA 2000, labuť velká (Cygnus olor), racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) a kormorán velký (Phalacrocorax carbo) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Kategorii NT – téměř ohrožené taxony reprezentuje volavka popelavá (Ardea cinerea) a jiřička obecná (Delichon urbica). Z kategorie LC – málo dotčené taxony zde žije vlaštovka obecná (Hirundo rustica) zvláště chráněná jako ohrožený druh, vrabec polní (Passer montanus) a žluna zelená (Picus viridis). Z dalších druhů byl zaznamenán rorýs obecný (Apus apus) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Ze savců zde mimo jiné žije zajíc polní (Lepus europaeus) uvedený v Červeném seznamu v kategorii NT – téměř ohrožené taxony, srnec obecný (Capreolus capreolus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus), kuna (Martes sp.), prase divoké (Sus scrofa) a liška obecná (Vulpes vulpes).

Ohrožené a zvláště chráněné druhy obratlovců Skokan štíhlý (Rana dalmatina) Skokan štíhlý je obojživelník z čeledi skokanovitých (Ranidae). V Červeném seznamu obratlovců České republiky je evidovaný v kategorii NT – téměř ohrožené taxony a podle vyhlášky je zvláště chráněný jako silně ohrožený druh. Tento druh dorůstá velikosti 5 – 11 cm. Je zbarven v různých odstínech hnědé barvy. Na břichu je bílý až nažloutlý. Oční duhovka je obvykle v horní části zlatavá, zatímco ve spodní polovině tmavá. Od oka vybíhá hnědá spánková skvrna. Na této skvrně se též nalézá i výrazný ušní bubínek (tympanum). Po stranách hřbetu se táhnou lišty, v podstatě to jsou výběžky kůže. Čenich je poměrně protáhlý a špičatý. Skokani štíhlí jsou naše nejčasnější žáby. Probouzejí se již v únoru až dubnu. Někdy se začínají pářit ještě pod ledem. Kompaktní snůšky vajíček samice kladou na vodní rostliny, někdy i těsně u hladiny. Pulci jsou protáhlí s dlouhým ocasem, před proměnou v dospělce dosahují velikosti zhruba 2 – 4 cm, tito skokani se následně dožívají až 18 – 20 let. Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Orel mořský je velmi vzácný velký dravec z čeledi jestřábovitých (Accipitridae). V Červeném seznamu je uveden v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony, podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněný jako kriticky ohrožený druh a zároveň je druhem soustavy NATURA 2000. Je to palearktický druh, rozšířený od západní Evropy, kde je vzácný, až k východnímu pobřeží Asie. V Čechách poslední hnízdiště zanikla v polovině 19. Století, na jižní Moravě hnízdil do 20. let 20. století. První novodobé hnízdění bylo u nás zaznamenáno v roce 1986. V současnosti u nás hnízdí zhruba 50 párů. Orel mořský váží 5 – 8 kg a rozpětí křídel má 200 – 245 cm. Je celý hnědý, dospělí ptáci mají bílý ocas a žlutý zobák. Hnízdo každoročně přistavují, takže může být až 2 m vysoké a vážit několik set kilogramů. Od února snáší 1 – 2 vejce, na nichž sedí 35 – 46 dní. Hnízdní péče trvá 70 – 75 dní a obvykle je vyvedeno jen jedno mládě. Ve volné přírodě byl prokázán nejvyšší věk 34 let. Potravou jsou hlavně ryby a vodní ptáci, méně často savci. Značnou část potravy, hlavně v zimě tvoří mršiny. Kromě jiného je ohrožen kladením otrávených návnad.

GPS pozice

N 49° 45.280', E 13° 30.353'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz