česky english deutsch <<< >>>

Rudný lom Ejpovice

Společenstva a druhy rostlin

Podle mapy potenciální přirozené vegetace pokrývaly krajinu v okolí Rudného lomu Ejpovice na menší rozloze černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a větší části území bikové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petrae). Dno a větší část těžebních stěn lom jsou dnes zaplaveny v rámci vodní nádrže Ejpovice. V širším okolí lomu dospěly procesy ekologické sukcese do pokročilých až klimaxových stadií. Na části ploch byla provedena technická a následná biologická (lesnická) rekultivace. Plochy počátečních stadií ekologické sukcese s minimálním výskytem bylin a s řídce rostoucími dřevinami se nacházejí na části břehů s obnaženým skalním substrátem těsně u vodní nádrže. Z hlediska rostlinných společenstev se jedná o biotopy silně ovlivněné člověkem X9A – lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami; X9B – lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami; X12B – nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty a X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace. Na části břehových ploch jsou husté vysokostébelné trávníky. Plochy s vyvinutým stromovým patrem byly postupně osídlovány náletovými dřevinami s dominantní břízou bělokorou (Betula pendula), topolem osikou (Populus tremula), vrbou jívou (Salix caprea) a vrbou křehkou (Salix fragilis). Silnější zastoupení má borovice lesní (Pinus sylvestris). V příměsi je dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), olše lepkavá (Alnus glutinosa), buk lesní (Fagus sylvatica), topol bílý (Populus alba), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jilm drsný (Ulmus glabra), lípa malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), smrk ztepilý (Picea abies) a modřín opadavý (Larix decidua). Řídce se v náletu nebo po výsadbě vyskytuje ořešák královský (Juglans regia), smrk pichlavý (Picea pungens), střemcha pozdní (Prunus serotina), dub letní (Quercus robur) a dub červený (Quercus rubra). V keřovém patru je zastoupen hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), svída bílá (Cornus alba), svída krvavá (Cornus sanguinea), brslen evropský (Euonymus europea), líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra), krušina olšová (Frangula alnus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), růže šípková (Rosa canina), pámelník bílý (Symphoricarpos albus), šeřík obecný (Syringa vulgaris). V některých partiích se rozšiřuje agresivní invazní neofyt trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Společenstva pokročilých stadií přirozené ekologické sukcese se nacházejí v lemech zatopeného rudného lomu na severní, jihozápadní a západní straně. Na východní straně je nový lesní porost po provedené lesnické rekultivaci. Lokalita je z botanického, ekologického i ochranářského hlediska málo zajímavá. Bylo zde nalezeno celkem 152 druhů cévnatých rostlin, z toho 39 druhů dřevin tvořících keřové a stromové patro. Žádný druh není evidovaný v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

GPS pozice

N 49° 45.265', E 13° 30.297'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz