česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolů Jindřich II a Antonín

Společenstva a druhy rostlin

Podle mapy potenciální přirozené vegetace pokrývaly území Zbýšova, včetně odvalu Dolu Jindřich II černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Na části ploch odvalu byla provedena lesnická rekultivace. Při ní byla realizována hnízdová výsadba promíšených skupin listnatých a jehličnatých dřevin. Vyskytuje se zde dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), lípa malolistá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm drsný (Ulmus glabra), borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice blatka (Pinus mugo nothosubsp. rotundata) a modřín opadavý (Larix decidua). Doplňkově byl vysazen nepůvodní topol kanadský (Populus x canadensis) a borovice černá (Pinus nigra). Na částech ploch ponechaných přirozené ekologické sukcesi mají ve stromovém patru dominantní zastoupení bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), topol bílý (Populus alba), vrba jíva (Salix caprea) a vrba křehká (Salix euxina). V příměsi je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), ořešák královský (Juglans regia), jabloň domácí (Malus domestica), třešeň obecná (Prunus avium), meruňka obecná (Prunus armeniaca), višeň turecká (Prunus mahaleb) a nepůvodní invazní trnovník akát (Robinia pseudoacacia). V keřovém patru jsou dominantní vrby (Salix), slivoň trnka (Prunus spinosa), líska obecná (Corylus avellana), růže šípková (Rosa canina), bez černý (Sambucus nigra) a svída krvavá (Cornus sanguinea). V příměsi jsou ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), kalina tušalaj (Viburnum lantana) i nepůvodní zimolez tatarský (Lonicera tatarica) a žanovec měchýřník (Colutea arborescens). Biologická rozmanitost druhů cévnatých rostlin je v tomto nepřírodním biotopu vyšší. Celkem zde bylo nalezeno 122 druhů cévnatých rostlin, z toho 37 druhů dřevin tvořících keřové a stromové patro. Potvrzena byla přítomnost 4 ohrožených druhů evidovaných v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky. Kategorii C3 – ohrožené taxony reprezentuje bělolist rolní (Filago arvensis) a borovice blatka (Pinus mugo nothosubsp. rotundata). Z kategorie C4 – vzácnější taxony vyžadující další pozornost byly nalezeny rožec nízký (Cerastium pumilum) a kalina tušalaj (Viburnum lantana).

GPS pozice

N 49° 9.644', E 16° 21.218'
[GPX]

[MAPY.CZ]