česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolů Jindřich II a Antonín

Společenstva a druhy obratlovců

Geomorfologická rozmanitost terénu je na odvalu Dolu Jindřich II ve Zbýšově poměrně vysoká. Vyskytují se zde různé druhy substrátu a střídají se plochy s různorodým vegetačním krytem, které vytvářejí dosti široké spektrum stanovišť (biotopů) pro volně žijící živočichy. Na plochách s provedenou lesnickou rekultivací dospěly procesy ekologické sukcese do pokročilejších stadií. Na místech s vysychajícím substrátem haldoviny jsou společenstva počátečních stadií ekologické sukcese. Při terénních průzkumech byla potvrzena přítomnost 1 druhu ohroženého a zvláště chráněného plaza, 35 druhů ptáků (z toho 5 ohrožených a 3 zvláště chráněných) a 8 druhů savců (z toho 1 ohroženého a 1 zvláště chráněného). Plazi jsou zastoupeni silnou populací ještěrky obecné (Lacerta agilis) z kategorie NT – téměř ohrožené taxony Červeného seznamu obratlovců České republiky, která je vyhláškou zvláště chráněná jako silně ohrožený druh. Společenstvo ptáků vykazuje průměrnou biologickou rozmanitost. Většina ptačích druhů hnízdí na stromech a v křovinách na odvalu nebo v lesních porostech a křovinách v okolí. Do kategorie VU – zranitelné taxony Červeného seznamu patří krahujec obecný (Accipiter nisus) vyhláškou zvláště chráněný jako silně ohrožený druh. Z kategorie LC – málo dotčené taxony zde žije vlaštovka obecná (Hirundo rustica) zvláště chráněná jako ohrožený druh, vrabec domácí (Passer domesticus), vrabec polní (Passer montanus) a žluna zelená (Picus viridis). Dále byl zaznamenán rorýs obecný (Apus apus) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Ze savců se zde mimo jiné vyskytuje zajíc polní (Lepus europaeus) uvedený v Červeném seznamu v kategorii NT – téměř ohrožené taxony, veverka obecná (Sciurus vulgaris) vyhláškou zvláště chráněná jako ohrožený druh, srnec obecný (Capreolus capreolus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus), kuna skalní (Martes foina), rejsek obecný (Sorex araneus), prase divoké (Sus scrofa) a liška obecná (Vulpes vulpes). Krahujec obecný (Accipiter nisus) je malý druh dravce z čeledi jestřábovitých (Accipitridae). V Červeném seznamu je uveden v kategorii VU – zranitelné taxony. Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněn jako silně ohrožený druh. Krahujec obecný je štíhlý dravec s krátkými širokými křídly a dlouhým ocasem, umožňujícími rychlé manévrování v hustém porostu. <iframe src=„http://p­rehravac.rozhlas­.cz/audio/2391684/em­bedded“ scrolling=„no“ style=„border:no­ne;height:160px;wid­th:100%;overflow:hid­den“></iframe>

GPS pozice

N 49° 9.628', E 16° 21.188'
[GPX]

[MAPY.CZ]