česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolů Jindřich II a Antonín

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou zastoupeni společenstvy pokročilejších stadií ekologické sukcese na lesnicky rekultivovaných plochách. Místa, kde na povrch vystupuje vysychající substrát haldoviny, jsou osídlena společenstvy počátečních stadií ekologické sukcese. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 20 druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida), z nichž Allogalumna crassiclava a Pergalumna sp. jsou novými druhy pro Českou republiku. Biologická rozmanitost skupiny blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je velmi vysoká. Jejich společenstvo je reprezentováno 56 druhy (13 ohroženými a 1 zvláště chráněným). Z toho zednice (Osmia tergestensis) je v Červeném seznamu evidovaná v kategorii RE – pro území ČR vymizelé taxony. Do kategorie CR – kriticky ohrožené taxony patří zlatěnka (Chrysis chrysostigma) a žažík (Miscophus niger). Kategorii EN – ohrožené taxony reprezentuje žahalka (Scolia hirta) a hbitík (Tachysphex grandii). Kategorii VU – zranitelné taxony zastupuje pískorypka (Andrena gelriae), pískorypka (Andrena impunctata), hrabalka (Auplopus albifrons), ploskočelka (Halictus kessleri), zebřík (Harpactus affinis), zednice (Hoplitis acuticornis), zlatěnka (Chrysis germari) a hbitík (Tachysphex obscuripennis). Zaznamenán byl také čmelák skalní (Bombus lapidarius) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Takto vysoká biologická rozmanitost druhů blanokřídlých žahadlových je důsledkem přítomnosti mnoha různě velkých ploch se sypkým substrátem haldoviny, ve kterém si tito živočichové budují hnízda. Společenstvo blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) je tvořeno 4 druhy. Z nich Formica cunicularia je zvláště chráněný jako ohrožený druh. Společenstvo brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) je v tomto nepřírodním biotopu zastoupeno 4 běžnými druhy. Biodiverzita řádu motýlů (Lepidoptera) je na odvalu Dolu Jindřich II velmi vysoká. Bylo zde dokumentováno celkem 35 druhů (4 ohrožené a 2 zvláště chráněné). Potvrzen byl výskyt hnědáska květelového (Melitaea didyma) z kategorie EN – ohrožené taxony Červeného seznamu. Kategorii VU – zranitelné taxony reprezentují perleťovec prostřední (Argynnis adippe), okáč medyňkový (Hipparchia fagi) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Dále se zde vyskytuje i otakárek fenyklový (Papilio machaon), zvláště chráněný jako ohrožený druh. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) byli zaznamenáni páskovka hajní (Cepaea nemoralis), hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a vlahovka narudlá (Monachoides incarnatus).

GPS pozice

N 49° 9.615', E 16° 21.217'
[GPX]

[MAPY.CZ]