česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolů Jindřich II a Antonín

Technická rekultivace odvalu

Sanace, tedy odstranění všech škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur, v klasickém a dosud nejčastěji aplikovaném pojetí zahrnuje technickou a následnou biologickou rekultivaci. Technická rekultivace spočívá v provedení náročných terénních úprav zdevastovaného území. Při úpravách terénu výsypek po těžbě hnědého uhlí, případně i velkých odvalů po těžbě černého uhlí jsou přemísťována ohromná množství skrývkových zemin, resp. haldoviny. U stěnových lomů jsou technickými úpravami odstraňovány a zahlazovány skalnaté plochy etáží, svislé a rozbrázděné stěny jsou upravovány do mírných sklonů. Tím jsou zlikvidovány prohlubně, v nichž se zadržuje voda i plochy, na kterých se mohou uchytit pionýrské druhy bylin, dřevin a na ně vázaných hub. Především však zmizí pukliny a výstupky s převisy, pod nimiž mohou hnízdit ptáci. Kolmé těžební stěny pískoven i těžeben cihlářských hlín a kaolinů jsou strhávány. Jsou upravovány do bezpečných sklonů a následně převrstvovány ornicí. Tento postup ničí jedinečné biotopy pro ptáky budující si svá hnízda v zemních norách, jako vlha pestrá (Merops apiaster) a břehule říční (Riparia riparia). Zničeny jsou také biotopy mnoha druhů hmyzu. Těžební jámy lomů, pískoven i těžeben cihlářských hlín a kaolinů jsou v mnoha případech z ekonomických důvodů zaváženy výkopovými zeminami. Po jejich zavezení je upravený a urovnaný podklad překryt silnou vrstvou ornice a tím je připraven pro navazující zemědělskou nebo lesnickou rekultivaci. Celkové náklady technických rekultivací se pohybují v rozmezí od 300 do 800 tisíc Kč na 1 hektar plochy. Zbýšovský hlušinový odval se nachází na severním okraji urbanizovaného území města mezi bývalými doly Antonín a Jindřich II. Jeho rozloha je 12,3 ha. Halda vznikla již v roce 1846 při hloubení těžní jámy Dolu Antonín. Byly na ni ukládány vytěžené hlušiny především pískovcového typu z důlních děl a později i jalovina z třídíren dolů Antonín, Jindřich I a Jindřich II. Hlušina byla navršena na odval se třemi nepravidelnými hřbety. V průběhu 20. až 90. let 20. století byly zde uloženo téměř 3 miliony m? haldoviny. Ještě v roce 1989 byl severní a severozápadní svah v dolní partii velmi řídce zarostlý náletovými dřevinami. Horní části svahů a temeno odvalu byly holé. Vegetační pokryv jihovýchodní a jižní části haldy byl rovněž bez keřového a stromového patra. V 90. letech 20. století byl odval rekultivován. Nejdříve na něm byly rozhrnuty a srovnány vrcholy, odval byl snížen a v horních partiích poměrně citlivě terasovitě upraven.

GPS pozice

N 49° 9.570', E 16° 21.236'
[GPX]

[MAPY.CZ]