česky english deutsch >>>

Odval Dolů Jindřich II a Antonín

Město Zbýšov – historie a současnost

Město Zbýšov se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov, vzdušnou čarou asi 18,9 km jihozápadně od centra města Brna. Geografická poloha je 49°09'19“ severní šířky a 16°20'58“ východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 348 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 3 840 trvale bydlících obyvatel. Administrativní území Zbýšova zaujímá rozlohu 6,01 km? (z toho 3,86 km? zabírá orná půda, 0,3 km? zahrady, 0,012 km? ovocné sady, 0,094 km? trvalé travní porosty, 0,47 km? lesní pozemky, 0,052 km? vodní plochy, 0,26 km? zastavěné plochy a 0,96 km? ostatní plochy). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1280, kdy byla osada Zbýšov zemským maršálkem Bohušem z Drahotuš věnována oslavanskému klášteru. Zbýšov byl bezvýznamnou osadou až do roku 1820, kdy zde Rahnova společnost zahájila těžbu uhlí. Od té doby význam Zbýšova i celé Rosicko-oslavanské oblasti narůstal. V roce 1965 byl Zbýšovu udělen statut města. V roce 1969 byl ve Zbýšově zahájen provoz moderního Dolu Jindřich II s třídírnou uhlí. Tento důl byl těžen až do hloubky 1 456 metrů a stal se tak nejhlubším černouhelným dolem ve střední Evropě. K dalším významným dolům ve městě a okolí patřil Simson, Antonín a Anna. Rozvoj města se zpomalil po ukončení těžby uhlí v celém Rosicko-oslavanském revíru na počátku 90. let 20. století. Na většině administrativního území města se rozkládají zemědělské plochy obhospodařované v nevhodně velkých celcích bez dostatečného počtu ekostabilizačních prvků. Lesní porosty jsou soustředěny pouze v úzkých pásech podél drobných vodních toků Brodky a Neslovický potok v jižní části administrativního území města. Menší lesní porost je také v sousedství Odvalu Dolu Jindřich II. U jihovýchodní hranice administrativního území města Zbýšova byla vyhlášena Přírodní památka Rybičkova skála, která je cennou paleontologickou lokalitou. Územím města Zbýšova prochází okružní cyklotrasy Stezka permoníků (30 km) a Hornická stezka (50 km). Významnými pamětihodnostmi jsou: kostel sv. Martina z roku 1893 a Muzeum průmyslových železnic, které se nachází v areálu bývalého dolu Jindřich II. Muzeum má ve sbírce parní lokomotivy z let 1913 – 1951 a motorové lokomotivy z let 1940 – 1981. Provozuje dopravu na úzkorozchodné trati od dolu Jindřich do Babic. Územní začlenění odvalu ?? okres: Brno-venkov ?? obec: Zbýšov ?? katastrální území: Zbýšov u Oslavan (792110) ?? list mapy: 24–34 (Brno), resp. 24–34–06 ?? souřadnice odvalu: 49°9'41.303"N, 16°21'17.9"E Odval je dostupný po místních komunikacích ulicemi Masarykova a Havířská na severovýchodním okraji urbanizovaného území Zbýšova. Základní charakteristika odvalu ?? tvar odvalu: obdélníkovitý, protažený ve směru severovýchod – jihozápad ?? plocha odvalu: cca 12,3 ha ?? max. výška odvalu: 51 m (415 m n. m.) ?? objem odvalu: 3 mil. m3 ?? druh pozemků: ostatní plocha ?? č. parcel: 833/1, 833/19, 833/20 ?? vlastník pozemků: Město Zbýšov ?? rok zahájení sypání odvalu: 1846 ?? rok ukončení sypání odvalu: 1991

GPS pozice

N 49° 9.621', E 16° 21.144'
[GPX]

[MAPY.CZ]