česky <<<

Těžebna štěrkopísku Boršice

Rekultivace území

Organizace oprávněná dobývat ložisko nerostných surovin přikládá v souladu s ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb. k žádosti o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem Plán otvírky, přípravy a dobývání. Jeho součástí je také Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou, který musí obsahovat technický plán a harmonogram prací; vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání; návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření. Plocha Těžebny štěrkopísku Boršice byla v souladu s ustanoveními zákona ČNR č. 334/1992 Sb. dočasně odňata ze zemědělského půdního fondu. Vzhledem k tomu bude po ukončení těžby na části ploch a těžebních stěn provedena technická rekultivace a následná biologická, v daném případě zemědělská rekultivace. Technická rekultivace bude zahrnovat úpravy terénních nerovností a úpravy sklonu těžebních stěn a svahů. Biologická rekultivace bude obsahovat sadové úpravy a následnou péči o vysazenou zeleň. Při technických rekultivacích by neměly být v terénu odstraněny všechny vyvýšeniny a prohlubně, aby nedošlo k nežádoucímu snížení geomorfologické diverzity a tím k úbytku biotopů. Některé prohlubně by měly být upraveny tak, aby z nich vznikly stálé vodní tůně. Pokud bude těžba štěrkopísku pokračovat pod hladinu podzemní vody, bude část těžebny po ukončení dobývacích aktivit zatopena. V lokalitě by vzniklo nové jezero, které by se stalo novým biocentrem lokálního významu a fungovalo by v okolní zemědělsky intenzivně využívané krajině jako důležitý ekostabilizační prvek. Z ekologického hlediska je velmi důležité, aby nově vytvořené jezero mělo kvalitně vytvarované břehy do většího počtu zálivů různých tvarů. Technickými úpravami břehů musí být vytvořeno dostatečně široké litorální pásmo mělkých příbřežních vod, které bude postupně kolonizováno vodními rostlinami a živočichy. Jezero musí sloužit nejen k rekreačním účelům, ale také ke zvyšování biologické rozmanitosti druhů organismů.

Příklad uměle vytvořené stálé vodní tůně

GPS pozice

N 49° 2.941', E 17° 22.400'
[GPX]

[MAPY.CZ]