česky <<< >>>

Těžebna štěrkopísku Boršice

Geologická charakteristika lokality

Těžebna stěrkopísku Boršice leží při západním okraji hradišťského příkopu, který je dílčí tektonickou jednotkou severovýchodní části Vídeňské pánve. Na geologické stavbě území se podílejí horniny neogénu a kvartérního stáří. Neogenní sedimenty jsou reprezentovány mohutným komplexem pestrých jílů s čočkami a polohami písků a štěrků. Jíly jsou buď nepísčité, plastické nebo prachovitě písčité, vzácněji vápnité, občas s drobnými vápnitými a manganovými konkrecemi. Písky jsou různě zrnité, štěrky drobnozrnné až střednězrnné. Tento horninový komplex v blízkém okolí obce Boršice dosahuje celkově mocnosti až 130 m a stratigraficky se řadí k panonu a pontu. Kvartérní uloženiny vytvářejí souvislý pokryv na neogenních sedimentech v celém zájmovém území. Vyčleňují se sedimenty proluviální, eolické a deluviofluviální. Jsou zastoupeny hlinitopísčitými štěrky s polohami jílů, hlín a spraší, dále jílovitými sprašemi a hlínami. V Těžebně štěrkopísku Boršice jsou těženy sedimenty kvartérního stáří. Jedná se o 30 m mocný náplavový kužel řeky Moravy, jehož sedimentace byla vázána na tektonické zdvihy Chřibů a poklesy Dolnomoravského úvalu. Svou roli zde sehrály i klimatické změny ve spodním a středním pleistocénu. V této lokalitě byla poprvé bezpečně popsána existence dlouhodobě zmrzlé půdy (permafrostu) v pleistocénu. V období svrchního pleistocénu došlo k zahloubení Dlouhé řeky do povrchu kužele. Kvartérní kolektory jsou zde shora místy kryty poloizolátorem povodňových hlín o mocnosti 2 – 4,5 m, někde jsou však nahrazeny málo mocnou polohou spraší a sprašových hlín. V oblasti Boršic se nacházejí hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích – velmi lehké a silně výsušné. Dále se zde vyskytují černozemě, hnědozemě typické, hnědozemě modální, včetně slabě oglejených na spraši – středně těžké s těžší spodinou a příznivým vodním režimem.

Těžené štěrkopísky v Boršicích

GPS pozice

N 49° 2.929', E 17° 22.321'
[GPX]

[MAPY.CZ]