česky english deutsch <<< >>>

Těžebna štěrkopísku Boršice

Společenstva a druhy obratlovců

Geomorfologická rozmanitost terénu je poměrně vysoká. Substrát a vegetační pokryv jsou v jednotlivých partiích těžebny značně odlišné. Tím je vytvořeno relativně široké spektrum stanovišť (biotopů) pro volně žijící živočichy. Při terénních průzkumech byla potvrzena přítomnost 5 druhů ohrožených a zvláště chráněných obojživelníků, 1 druhu ohroženého a zvláště chráněného plaza, 39 druhů ptáků (z toho 17 ohrožených a 10 zvláště chráněných) a 9 druhů savců (z toho 1 ohroženého a 1 zvláště chráněného). Obojživelníky (Amphibia) v kategorii EN – ohrožené taxony Červeného seznamu reprezentuje kuňka obecná (Bombina bombina) § SO. Kategorii NT – téměř ohrožené taxony reprezentuje skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) § KO, ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) § SO a skokan štíhlý (Rana dalmatina) § SO. Do kategorie LC – málo dotčené taxony patří ropucha obecná (Bufo bufo) § O. Z plazů (Reptilia) zde žije silnější populace ještěrky obecné (Lacerta agilis) § SO z kategorie NT – téměř ohrožené taxony. Společenstvo ptáků vykazuje průměrnou biologickou rozmanitost. Většina ptačích druhů hnízdí na stromech a v křovinách ve starém sadu v jižním cípu těžebny a v nivních porostech Dlouhé řeky. Kategorii EN – ohrožené taxony reprezentuje moták lužní (Circus pygargus) § SO, vlha pestrá (Merops apiaster) § SO a bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) § SO. Kategorii VU – zranitelné taxony zastupuje krahujec obecný (Accipiter nisus) § SO, moták pochop (Circus aeruginosus) § O, kulík říční (Charadrius dubius), racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus), strnad luční (Miliaria calandra) § KO, bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) § O a čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Z kategorie NT – téměř ohrožené taxony zde žije jiřička obecná (Delichon urbica), ťuhýk obecný (Lanius collurio) § O a břehule říční (Riparia riparia) § O. Do kategorie LC – málo dotčené taxony patří žluva hajní (Oriolus oriolus) § SO, vrabec domácí (Passer domesticus), vrabec polní (Passer montanus) a žluna zelená (Picus viridis). Ze savců (Mammalia) se zde mimo jiné vyskytuje zajíc polní (Lepus europaeus) uvedený v Červeném seznamu v kategorii NT – téměř ohrožené taxony, srnec obecný (Capreolus capreolus), křeček polní (Cricetus cricetus) § SO, ježek východní (Erinaceus roumanicus), kuna skalní (Martes foina), lasice kolčava (Mustela nivalis), prase divoké (Sus scrofa), krtek obecný (Talpa europaea) a liška obecná (Vulpes vulpes).

Kuňka obecná

Ropucha zelená

Velká hnízdní kolonie vlhy pestré

GPS pozice

N 49° 2.907', E 17° 22.199'
[GPX]

[MAPY.CZ]