česky deutsch <<< >>>

Klánovický les

Přírodní park Klánovice - Čihadla

Přírodní park Klánovice – Čihadla tvoří rozlehlý komplex lesů, jejichž součástí je i 6 zvláště chráněných území (ZCHÚ), mezi která se řadí i Počernický rybník či Prameniště Blatovského potoka. Zároveň je součástí tohoto parku i evropsky významná lokalita Blatov a Xaverovský háj, chráněné území v evropském kontextu v rámci soustavy NATURA 2000. Nachází se zde tedy přírodovědecky velmi pozoruhodný komplex a zároveň důležitý rekreační areál.

Rev_Klanovice_pre­zencni4_1

Přírodní park je se svou rozlohou 2222,80 ha nejrozsáhlejší zalesněnou oblastí na území Prahy a byl vyhlášen 1991. Krajinný ráz podmiňuje na živiny chudý podklad, v němž vystupuje řada rovinatých úseků s těžkými, špatně propustnými půdami, charakterizovaných převahou acidofilních fytocenóz a řadou zamokřených ploch. Podstatnou část parku tvoří zalesněné úseky, často chráněné jako výše zmíněná ZCHÚ. Na západě je to přírodní památka Xaverovský háj, východněji pak rozlehlý lesní komplex z větší části zahrnutý do přírodních rezervací Klánovický les a Cyrilov. Ještě dále k západu se pak nachází menší chráněné území přírodní rezervace V pískovně, což je dnes zatopená pískovna s přilehlou nivou potoku Rokytka, skrývající poklady z mokřadní květeny a vodních bezobratlých, obojživelníků (mezi jinými i skokana skřehotavého) a vodních ptáků jako je moudivláček lužní, volavka popelavá aj. V oblasti u Újezda n.L. se nachází řada dávno opuštěných drobných pískovcových lomů s malými vřesovišti. Železniční trať Praha – Kolín lemují četné menší tůňky s rašeliníkem a bublinatkou jižní, kde žije čolek velký, v okolních porostech pak skokan štíhlý. Lesní porosty oplývají i bohatstvím vlhkomilných druhů hub. Okolo soutoku Blatovského a Běchovického potoka roztroušeně vyvěrají prameny a v jejich okolí se ojediněle nacházejí malé plochy bezkolencových luk.

GPS pozice

N 50° 5.533', E 14° 38.578'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec a Mgr. Š. Peterka
Mgr. Štěpán Peterka
Tel.:774 031 583
e-mail:peterka@hostynska.cz; david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz