česky english deutsch <<< >>>

Těžebna štěrkopísku Boršice

Společenstva a druhy rostlin

Mísení horninových a zčásti i půdních materiálů při těžbě stírá lokální rozdíly a to vede k převaze hlinitopísčitého, mírně vápnitého materiálu, který je za mokra plastický a za sucha spíše pevný a spékavý, než rozsýpavý. Tento podklad má už v prvních letech dobrou dostupnost minerálních i organických živin a je proto snadno osídlitelný vegetací. Spolu se semennou zásobou vegetace z okolních polí a mezí to vede k velké převaze druhů ruderálního rázu. Místní vegetace je přes vyšší počet jednotek celkem jednotvárná, jde hlavně o strukturní a skladebné obměny podobného výchozího výběru druhů. Společenstvo Dauco-Melilotion – hlavní typ vegetace na svazích a mladých odvalech západnější z obou jam. Většinou jsou porosty bez výraznější dominanty. Jsou to sukcesní a prostorové přechody a mozaiky s jednotkami Artemisia vulgaris-Tussilago farfara a Cirsium arvense-Sonchus oleraceus. Místy už se prosazují vytrvalé trávy jako třtina křovištní (Calamagrostis epigeios). Společenstvo Atriplicion – velké porosty na navážce shrnuté ornice v jihovýchodní části těžebny. Zastoupeny zde jsou jednotky Calamagrostis epigeios-Coronilla varia, Calamagrostis epigeios-Poa compressa vznikající sukcesí z porostů Dauco-Melilotion. Společenstvo Calamagrostis epigeios-Agrostis stolonifera – nízké a řídké terrestrické rákosiny na dně západní jámy. Místy při vyšší vitalitě rákosu přecházejí do rákosin jednotky Phragmition. Společenstvo Calamagrostis epigeios-Galium album, Urtica dioica-Elymus repens – hlavní typy vegetace v těsném okolí těžebny a na jejích skrývkových odvalech. Společenstvo Betula pendula-Robinia pseudacacia – savanovité porosty vzniklé z kombinace náletu a (místy) výsadby. Převládají dřeviny neklonální a klíčící snadno na čerstvých substrátech, ale vůbec v uzavřeném drnu (jíva, topoly). Šíření této vegetace je omezeno a spíš se mohou šířit dřeviny klonální a schopné klíčit v trávě (trnka, šípek). Společenstvo Rosa canina-Sambucus nigra – husté porosty růže šípkové s ostružiníkem na skrývkách, úhorech a starých mezích kolem těžní jámy. Biologická rozmanitost druhů cévnatých rostlin je v tomto nepřírodním biotopu vysoká. Celkem zde bylo nalezeno 140 druhů cévnatých rostlin, z toho 22 druhů dřevin tvořících keřové a stromové patro. Potvrzena byla přítomnost 3 ohrožených druhů evidovaných v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky. Z kategorie C3 – ohrožené taxony byl zaznamenán bělolist rolní (Filago arvensis). Kategorii C4 – vzácnější taxony vyžadující další pozornost zastupuje chrpa ostroperá (Centaurea oxylepis) a růže polní (Rosa agrestis).

Bělolist rolní

GPS pozice

N 49° 2.935', E 17° 22.169'
[GPX]

[MAPY.CZ]