česky deutsch <<< >>>

Těžebna štěrkopísku Boršice

Historie těžby štěrkopísku

Ve východní části administrativního území Boršic jihovýchodně od obytné zástavby v minulosti probíhala a dosud probíhá těžba štěrkopísku. Lokalita se nachází v mírně zvlněném terénu, s generelním úklonem k jihozápadu, s nadmořskými výškami v rozmezí od 207 do 200 m n. m. Reliéf je tvořen poměrně rozsáhlým výplavovým kuželem, překrytým zčásti spraší. Výrazně zde převažují akumulační tvary nad tvary erozně denudačními. Jedná se o nevýhradní ložisko regionálního významu, u něhož byla těžená surovina (štěrkopísek) využívána ve stavebnictví a jako podsypový materiál při výstavbě liniových dopravních cest. Těžba a související aktivity způsobily disturbanci ekosystémů a krajiny o celkové rozloze cca 18,5 ha. Původně byla většina ploch součástí zemědělského půdního fondu a jako taková byla zemědělsky obhospodařována a využívána k rostlinné produkci. Dobývací prostor Boršice byl na další části území související se starší těžebnou štěrkopísku stanoven místně příslušným báňským úřadem v roce 1994. Po dobu těžby byla plocha těžebny štěrkopísku v souladu s ustanoveními zákona ČNR č. 334/1992 Sb. dočasně odňata ze zemědělského půdního fondu. V lokalitě byla prováděna činnost hornickým způsobem na nevýhradním ložisku Boršice, spočívající v dobývání a úpravě – štěrkopísku. Původní ložisko bylo těženo již od 20. let 20. století. Nové ložisko je těženo od roku 1994 povrchovým způsobem v jámovém lomu ve dvou těžebních řezech. Těženou horninou jsou písky a štěrkopísky. Vytěžené a upravené písky a štěrkopísky slouží ke stavebním účelům v regionu. Celkové zásoby ložiska štěrkopísku Boršice jsou odhadnuty na 1 797 000 m3.

GPS pozice

N 49° 2.961', E 17° 22.158'
[GPX]

[MAPY.CZ]