česky deutsch <<< >>>

Těžebna cihlářské hlíny Havřice

Přirozená ekologická sukcese

Ekologická sukcese je nesezónní, směrovaný a spojitý proces kolonizace a zániku populací jednotlivých druhů v určitém místě. Populace určitých jednotlivých druhů organismů i celých skupin druhů obývajících konkrétní stanoviště (biotop) jsou v průběhu času nahrazovány populacemi jiných druhů a skupin druhů organismů. Proces ekologické sukcese kontinuálně probíhá ve všech ekosystémech v souvislosti s disturbancemi, které opakovaně narušují či likvidují celá společenstva. Jestliže dojde k odstranění veškerého organického materiálu i půdy, potom následný proces osídlování lokality označujeme jako primární ekologickou sukcesi. Je-li území narušeno živelnou pohromou a je z něj odstraněna pouze většina žijících organismů, nikoliv však půda, v níž jsou zásoby diaspor, probíhá zde následně sekundární ekologická sukcese. Podle Frederica Clementse je ekologická sukcese procesem deterministickým, předvídatelným a konvergentním. Na jeho počátku stojí pionýrské druhy, které kolonizují nově vzniklá či uvolněná stanoviště. Území tak připravují k osídlení pro další druhy organismů, které jsou lépe přizpůsobené konkrétním podmínkám prostředí. Tento proces obměny druhů a společenstev se opakuje, dokud se na stanovišti nevyvine relativně stabilní klimaxové společenstvo. Sukcesní sledy rostlinných společenstev jsou charakteristické postupným zvyšováním biomasy, růstem složitosti a stability ekosystému. Podoba klimaxového společenstva je určena především klimatickými a půdními (edafickými) podmínkami. Dané místo či biom se tak zpravidla vyznačuje určitou charakteristickou podobou klimaxových společenstev, kterou jsme rovněž schopni predikovat. Oproti tomu Henry Gleason upozorňuje na možnost vzniku alternativních klimaxových společenstev v daném místě či regionu. Rovněž si více všímá velké různorodosti sukcesních sérií. Podle tohoto přístupu nemusí být sukcese čistě procesem poháněným mezidruhovými interakcemi a autogenní modifikací lokálních podmínek. Sukcese může naopak pouze odrážet vysokou vitalitu určitého druhu – jeho schopnost šířit se a schopnost přežívat na daném místě. Klimaxovým stadiem ekologické sukcese na většině území České republiky je les. V bývalé Těžebně cihlářské hlíny Havřice se společenstva pionýrských druhů planě rostoucích rostlin vyskytují na většině plochy dna, na jihovýchodním břehu vodní nádrže a na jižním svahu. Společenstva pokročilých stadií ekologické sukcese osídlují severozápadní břeh vodní nádrže a lemy těžebny.

Plochy přirozené ekologické sukcese v Těžebně cihlářské hlíny Havřice

GPS pozice

N 49° 1.478', E 17° 36.764'
[GPX]

[MAPY.CZ]