česky <<< >>>

Těžebna cihlářské hlíny Havřice

Využití území

Po ukončení těžby cihlářské hlíny a výroby cihel byla v roce 2010 v těžebně firmou Clean Management, a. s. nainstalována fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 1,876 MWp. Zařízení využívá fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách k přímé přeměně slunečního záření na stejnosměrný elektrický proud. Jedná se tedy o využívání obnovitelného zdroje slunečního záření k produkci elektrické energie. V daném případě je pozitivním faktem, že fotovoltaická elektrárna byla umístěna do areálu bývalé cihelny a ne na kvalitní ornou půdu. V podstatě zde došlo k novému funkčnímu využití původně nevyužívaných, zdevastovaných ploch označovaných také jako „brownfields“. Do vodní nádrže byla nasazena rybí obsádka a lokalita je využívána sportovními rybáři ke krátkodobé rekreaci a relaxaci. Obyvatelé Havřic sem chodí na procházky a v letních měsících jim vodní nádrž slouží také ke koupání. K vědeckým účelům využívají bývalou těžebnu cihlářské hlíny přírodovědci a studenti vysokých škol přírodovědného zaměření, kteří zde provádějí biologické a ekologické výzkumy a monitoring výskytu hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Lokalita rovněž slouží k ochraně přírody, krajiny, přírodních stanovišť a biologické rozmanitosti druhů ve veřejném zájmu. Tuto svou roli plní od 23. 5. 2003, kdy bylo území o rozloze 3,3901 ha registrováno místně příslušným orgánem ochrany přírody jako významný krajinný prvek. V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

Fotovoltaická elektrárna Havřice

GPS pozice

N 49° 1.500', E 17° 36.865'
[GPX]

[MAPY.CZ]