česky english deutsch <<< >>>

Těžebna cihlářské hlíny Havřice

Společenstva a druhy obratlovců

Geomorfologická rozmanitost terénu je značně vysoká. V severozápadní části bývalé těžebny je větší vodní plocha, která je značně zarybněná a rybářsky intenzívně využívaná. Vyskytuje se tu jelec tloušť (Squalius cephalus), kapr obecný (Cyprinus carpio), lín obecný (Tinca tinca), okoun říční (Perca fluviatilis), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus), plotice obecná (Rutilus rutilus), sumec velký (Silurus glanis), štika obecná (Esox lucius) a tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix). Vysoká rybí obsádka z ochranářského hlediska hodnotu nádrže snižuje. Dochází zde ke spásání vodní vegetace a predaci vývojových stádií obojživelníků a bezobratlých živočichů. Při terénních průzkumech byla potvrzena přítomnost 3 druhů ohrožených a zvláště chráněných obojživelníků, 2 druhů ohrožených a zvláště chráněných plazů, 34 druhů ptáků (z toho 11 ohrožených a 8 zvláště chráněných) a 6 druhů savců (z toho 1 ohroženého). Obojživelníky (Amphibia) v kategorii NT – téměř ohrožené taxony Červeného seznamu reprezentuje skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) § KO a skokan štíhlý (Rana dalmatina) § SO a v kategorii LC – málo dotčené taxony ropucha obecná (Bufo bufo) § O. Z plazů (Reptilia) zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis) § SO z kategorie NT – téměř ohrožené taxony a slepýš křehký (Anguis fragilis) § SO z kategorie LC – málo dotčené taxony. Společenstvo ptáků vykazuje průměrnou biologickou rozmanitost. Většina ptačích druhů hnízdí na stromech a v křovinách v těžebně cihlářské hlíny a v jejím blízkém okolí. Z kategorie EN – ohrožené taxony byl zaznamenán vodouš kropenatý (Tringa ochropus) § SO. Kategorii VU – zranitelné taxony zastupuje strnad luční (Miliaria calandra) § KO a pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Kategorii NT – téměř ohrožené taxony reprezentuje volavka popelavá (Ardea cinerea), jiřička obecná (Delichon urbica) a ťuhýk obecný (Lanius collurio) § O. Z kategorie LC – málo dotčené taxony zde žije vlaštovka obecná (Hirundo rustica) § O, slavík obecný (Luscinia megarhynchos) § O, žluva hajní (Oriolus oriolus) § SO, vrabec polní (Passer montanus) a žluna zelená (Picus viridis). Ze savců (Mammalia) se zde mimo jiné vyskytuje zajíc polní (Lepus europaeus) uvedený v Červeném seznamu v kategorii NT – téměř ohrožené taxony, srnec obecný (Capreolus capreolus), kuna skalní (Martes foina), lasice hranostaj (Mustela erminea), prase divoké (Sus scrofa) a liška obecná (Vulpes vulpes). Strnad luční (Miliaria calandra) <iframe src=„http://p­rehravac.rozhlas­.cz/audio/2038239/em­bedded“ scrolling=„no“ style=„border:no­ne;height:160px;wid­th:100%;overflow:hid­den“></iframe>

Skokan skřehotavý

Slepýš křehký

GPS pozice

N 49° 1.497', E 17° 36.767'
[GPX]

[MAPY.CZ]