česky english deutsch <<< >>>

Těžebna cihlářské hlíny Havřice

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na většině plochy Těžebny cihlářské hlíny Havřice zastoupeni společenstvy počátečních stadií ekologické sukcese. Společenstva pokročilejších stadií ekologické sukcese osídlují lem severozápadní svahy těžebny. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 18 druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida). Biologická rozmanitost skupiny blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je poměrně vysoká, což je dáno přítomností ploch s jemným hlinitopísčitým substrátem, ve kterém si tito živočichové budují hnízda. Jejich společenstvo je reprezentováno 40 druhy (9 ohroženými a 2 zvláště chráněnými). Z toho pískorypka (Andrena limata), ploskočelka chrastavcová (Halictus scabiosae) a kodulka dagestánská (Physetopoda daghestanica) jsou v Červeném seznamu evidované v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony. Kategorii EN – ohrožené taxony zastupují dřevovrtka (Trypoxylon beaumonti), hrabalka (Priocnemis confusor) a hrabalka drobná (Priocnemis minuta). Do kategorie VU – zranitelné taxony patří ploskočelka lysá (Lasioglossum glabriusculum), hrabalka (Priocnemis parvula) a zlatěnka germarova (Chrysis germari). Dále zde byli zaznamenáni čmelák skalní (Bombus lapidarius) a čmelák rolní (Bombus pascuorum), kteří jsou vyhláškou zvláště chránění jako ohrožené druhy (§ O). Společenstvo blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) je tvořeno 2 druhy. Z nich mravenec trávní (Formica pratensis) je § O. Biodiverzita brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) je v tomto nepřírodním biotopu relativně vysoká. Společenstvo je tvořeno 17 druhy, z nichž střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi), střevlík (Carabus scheidleri), krajník hnědý (Calosoma inquisitor) a svižník polní (Cicindela campestris) jsou § O. Biodiverzita zástupců řádu motýlů (Lepidoptera) je vyšší. Bylo zde dokumentováno celkem 22 druhů (3 ohrožené a 5 zvláště chráněných). Kategorii VU – zranitelné taxony Červeného seznamu reprezentuje otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) § O, modrásek jetelový (Polyommatus bellargus) a modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis). Mezi druhy § O patří batolec duhový (Apatura iris), bělopásek topolový (Limenitis populi), ohniváček černočárý (Lycaena dispar) a otakárek fenyklový (Papilio machaon) Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) zde žijí hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovka keřová (Cepaea hortensis) a suchomilka obecná (Xerolenta obvia).

Otakárek ovocný

Modrásek hnědoskvrnný

Drvodělka fialová

GPS pozice

N 49° 1.519', E 17° 36.786'
[GPX]

[MAPY.CZ]