česky english deutsch <<< >>>

Těžebna cihlářské hlíny Havřice

Společenstva a druhy rostlin

Těžebna leží na protáhlém ostrohu nad soutokem Olšavy s potokem Chrástkou v členité krajině Vizovické vrchoviny v širším okolí Uherského Brodu. Těžba snížila terén a rozdělila ostroh. Další těžbou pod úrovní podzemní vody pak vzniklo bezodtoké jezírko s plochými břehy. V okolí převládají zemědělské kultury, sady a doprovodná, hlavně ruderální zeleň kolem toků a cest. Z hlediska kolonizačních možností jsou ale významná drobná refugia xerotermní vegetace bývalých pastvin a mezí. Zásadní je zde výskyt stepních a ruderálně-stepních trávníků a vegetace mokrých luk a slaných půd. Společenstva Calamagrostis epigeios-Coronilla varia, Festuca rupicola-Fragaria viridis: převládající jednotky. Společenstva Betula pendula-Rosa canina, Berberidion (Ligustro-Prunetum): paralelně se v trávnících rozrůstají křoviny, které se uchycují hlavně zpočátku a po uzavření drnu se převážně šíří klonálně. Společenstvo Juncion gerardii (spol. Plantago maritima), Meliloto dentati-Bolboschoenion compacti (Schoenoplectetum tabernaemontani): na slanistých půdách sycených vzlínámím podzemní vody. Společenstvo Deschampsion: vysoké nesečené trávníky na mokré vysychavé půdě kolem vodní nádrže. Společenstvo Calamagrostis epigeios-Galium album, Rosa canina-Sambucus nigra: ruderální trávníky a křoviny na místech obohacených ornicí na krajích těžebny cihlářské hlíny. Společenstvo Phragmition: porosty rákosu u stálé vodní nádrže. Lokálně se zde vyskytuje orobinec sítinovitý (Typha laxmannii). Biologická rozmanitost druhů cévnatých rostlin je v tomto nepřírodním biotopu poměrně vysoká. Celkem zde bylo nalezeno 120 druhů cévnatých rostlin, z toho 21 druhů dřevin tvořících keřové a stromové patro. Potvrzena byla přítomnost 13 ohrožených druhů evidovaných v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky. Z kategorie C1 – kriticky ohrožené taxony byl zaznamenán jitrocel přímořský (Plantago maritima) § KO. Kategorii C2 – silně ohrožené taxony zastupuje len žlutý (Linum flavum) § O, skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani), čistec roční (Stachys annua) a kruštík bahenní (Epipactis palustris) § SO. Kategorii C3 – ohrožené taxony reprezentuje kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus), sveřep luční (Bromus commutatus), černýš rolní (Melampyrum arvense), vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum), ledenec přímořský (Lotus maritimus) a plicník měkký (Pulmonaria mollis). V kategorii C4 – vzácnější taxony vyžadující další pozornost je evidovaný pryšec drobný (Euphorbia exigua) a oman vrbolistý pravý (Inula salicina subsp. salicina).

Jitrocel přímořský

Skřípinec Tabernaemontanův

Kruštík bahenní

Orobinec sítinovitý

GPS pozice

N 49° 1.558', E 17° 36.788'
[GPX]

[MAPY.CZ]