česky <<< >>>

Těžebna cihlářské hlíny Havřice

Historie těžby cihlářské hlíny

V centrální části katastrálního území Havřic jižně od obytné zástavby probíhala v minulosti těžba cihlářské hlíny. Jedná se o nevýhradní ložisko regionálního významu, u něhož byla těžená surovina využívána k výrobě cihel. Těžba a související aktivity způsobily disturbanci ekosystémů a krajiny o celkové rozloze cca 7,35 ha. Původně byla většina ploch součástí zemědělského půdního fondu a jako taková byla zemědělsky obhospodařována a využívána k rostlinné produkci. Dobývací prostor Havřice byl na další části území související se starší těžebnou cihlářské hlíny stanoven místně příslušným báňským úřadem dne 26. 10. 1967. Po dobu těžby byla plocha těžebny cihlářské hlíny v souladu s ustanoveními zákona ČNR č. 334/1992 Sb. dočasně odňata ze zemědělského půdního fondu. V lokalitě byla prováděna činnost hornickým způsobem na nevýhradním ložisku Havřice, spočívající v dobývání, úpravě a zpracování nevyhrazeného nerostu – cihlářské hlíny. Původní ložisko bylo těženo již od 1. čtvrtiny 20. století. Nové ložisko bylo těženo od 70 let. 20. století povrchovým způsobem v jámovém lomu. Těženou horninou byly cihlářské hlíny. Vytěžená a upravená cihlářská hlína byla zpracovávána v místní cihelně, jejíž výrobky sloužily ke stavebním účelům v regionu. Těžba a úprava cihlářské hlíny a výroba cihel v lokalitě Havřice probíhala až do roku 1995. Po ukončení provozu Cihelny provedla v roce 2008 firma Demont servis, s. r. o. demolici všech objektů, včetně komína. Na východní části dobývacího prostoru, kde dříve stávala budova cihelny, zůstaly betonové panely. V roce 2010 zde byla nainstalována fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 1,876 MWp. Zbývající část těžebny je obklopena příkrými stěnami a svahy. Terénní deprese těžebny byla zatopena vodou a vzniklo zde bezodtoké jezero s maximální hloubkou až 5 metrů. Lokalita je v souladu s ustanoveními zákona ČNR č. 144/1992 Sb. od roku 2003 významným krajinným prvkem, V biotopu se vyskytuje velký počet ohrožených a zvláště chráněných hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

Bývalá Těžebna cihlářské hlíny Havřice

GPS pozice

N 49° 1.587', E 17° 36.817'
[GPX]

[MAPY.CZ]