česky english deutsch <<< >>>

Těžebna písku Spytihněv

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na části plochy Těžebny štěrkopísku Spytihněv zastoupeni společenstvy pokročilých stadií ekologické sukcese. Složení dalších společenstev je ovlivněno nízkou geomorfologickou diverzitou terénu na rekultivovaných plochách. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 20 běžných druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida), což je poměrně vysoká biodiverzita. Biologická rozmanitost skupiny blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je naopak nízká. To je dáno malým množstvím i rozlohou ploch s jemným hlinitopísčitým substrátem, ve kterém si tito živočichové budují hnízda. Jejich společenstvo je reprezentováno 22 druhy. Z toho kutík (Rhopalum gracile) je v Červeném seznamu bezobratlých České republiky evidován v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony. Hrabalka (Priocnemis confusor) patří do kategorie EN – ohrožené taxony a kutěnka (Passaloecus clypealis) do kategorie VU – zranitelné taxony. Společenstvo blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) je tvořeno 2 druhy. Z nich mravenec (Formica rufibarbis) je vyhláškou zvláště chráněný jako ohrožený druh. Biodiverzita brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) je v tomto nepřírodním biotopu velmi vysoká. Společenstvo je tvořeno 38 běžnými druhy, žádný z nich není evidovaný v Červeném seznamu, ani není zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Většina ze zaznamenaných druhů je vázaná na porosty lemující mělké příbřežní vody (litorální pásmo). Pro menší počet druhů jsou ideálními biotopy plochy s písčitým substrátem se sporadickou vegetací. Biologická rozmanitost brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) je v Těžebně štěrkopísku Spytihněv nejvyšší ze všech lokalit zkoumaných ve Zlínském kraji. Biodiverzita zástupců řádu motýlů (Lepidoptera) je poměrně nízká. V těžebně štěrkopísku a v jejím nejbližším okolí bylo dokumentováno celkem 16 druhů. Z toho otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) je v Červeném seznamu evidovaný v kategorii VU – zranitelné taxony a vyhláškou je zvláště chráněný jako ohrožený druh. Zaznamenána byla také přítomnost ohniváčka černočárného (Lycaena dispar), který je vyhláškou zvláště chráněný jako ohrožený druh a zároveň je evropsky významným druhem soustavy NATURA 2000. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) zde žijí hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a páskovka keřová (Cepaea hortensis). Z ostatních bezobratlých živočichů je pozoruhodný nález slíďáka písečného (Arctosa perita) evidovaného v Červeném seznamu v kategorii VU – zranitelné taxony, který je vzácnějším druhem obnažených písků. V areálu Štěrkovny Spytihněv byl dokumentován výskyt svižníka polního (Cicindela campestris), který je vyhláškou zvláště chráněný jako ohrožený druh.

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) Mezi nejkrásnější zástupce našich motýlů patří otakárek ovocný z čeledi otakárkovitých (Papilionidae). V Červeném seznamu je uveden v kategorii VU – zranitelné taxony. Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Délka jeho předních křídel je asi 4 cm. Jejich základní barva je světle žlutá, první generace má oranžový pás na zadních křídlech. Samička bývá o trochu větší než sameček. Jeho housenky se vyvíjejí na hlohu a různých dřevinách z rodu slivoň (trnky, švestky, třešně). Dospělci nejsou, co se týče potravy tolik vybíraví. Živí se nektarem z květů běžných bylin a dřevin. V průběhu roku se stačí vyvinout až dvě generace motýlů. S první generací se můžeme setkat v průběhu dubna až června, druhá je vidět od července do září. Vzácně se v nejteplejších oblastech vyvíjí třetí, podzimní generace. Pro otakárky je v průběhu páření typický tzv. hilltoping. Samci se ve velkých hejnech shromažďují na nejvyšších bodech lokality a tam mezi sebou soutěží o to, komu se podaří obsadit „nejlepší“ tzn. většinou nejvyvýšenější místo. Samice se pak páří s nejúspěšnějšími jedinci. Otakárek ovocný patří mezi ohrožené druhy naší fauny. Je vázaný na lokality stepního charakteru. Jeho populace tedy trpí zejména postupným zarůstáním těchto lokalit dřevinami. Jeho výskyt v těžebnách nerostných surovin je poměrně běžný, nesnese však, když je lokalita lesnicky rekultivována.

Otakárek ovocný

Slíďák písečný

Svižník polní

GPS pozice

N 49° 7.934', E 17° 30.760'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz