česky english deutsch <<<

Odkaliště a úložiště Vysočany

Společenstva a druhy hub

Lokalita je tvořena velkými plochami trvalých travních porostů s převahou vysokostébelných trávníků a menšími plochami se skupinami stromů a keřů. V keřovém patru je dominantní vrba jíva (Salix caprea) a vrba křehká (Salix euxina). Ve stromovém patru mají dominantní zastoupení topol osika (Populus tremula) a bříza bělokorá (Betula pendula). V zatravněné části území je pro saprofytní houby dostupné množství bylinného a travního opadu. Spektrum saprofytních hub, které žijí na odumřelých organismech, je ovlivněno charakterem půdního substrátu. V místech, kde se na povrchu vyskytuje popílek s jemně písčitou zrnitostí, se vyskytují řídké trávníky, často s dominancí třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). V travních porostech na navezené zemině je vyšší dostupnost dusíku a v důsledku toho se zde vyskytují jiné, běžnější druhy typické pro stanoviště s vyšším obsahem živin. Písčitý substrát popílku je značně přesychavý, takže v suchých periodách vegetační sezóny je výskyt hub sporadický. Saprofytní houby se objevují ve vlhkém období všech aspektů, pravidelně spíš později na podzim, kdy se zvyšuje i vlhkost vzduchu. Z mykologického hlediska je Odkaliště a úložiště Vysočany nepříliš zajímavé. Biodiverzita makroskopických hub je v tomto nepřírodním biotopu nepříliš vysoká. Celkem zde bylo nalezeno 24 druhů makroskopických hub. Z toho čirůvka kroužkatá (Tricholoma cingulatum) je v Červeném seznamu hub České republiky uvedena v kategorii NT – téměř ohrožené taxony. Převažují druhy hub vázané na otevřené luční ekosystémy a rovněž druhy vázané mykorhizou na pionýrské náletové dřeviny jako je bříza bílá (Betula pendula), vrba jíva (Salix caprea), vrba křehká (Salix euxina), topol osika (Populus tremula). Mykorhiza – symbiotické soužití hub a vyšších rostlin, při kterém dochází k propojení houbových vláken s kořeny rostlin, je prospěšné pro obě skupiny organismů. Při endotrofní mykorhize pronikají houbová vlákna dovnitř kořenových buněk rostliny. Tento druh soužití vyhledávají silně specializované druhy hub, které jsou na svých hostitelích natolik závislé, že bez jejich podpory už nejsou schopny samostatně přežívat. Při méně časté ektotrofní mykorhize vytvářejí houbová vlákna kolem kořínků tzv. hyfový plášť, díky čemuž se výrazně zvyšuje savá plocha celé soustavy a tím i efektivita využívání dostupné vláhy. Vlákna hub v tomto případě mohou vstupovat také mezi buňky primární kůry kořínků, nikoliv však přímo dovnitř buněk. Tuto formu mykorhizy vyhledávají především vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé houby, ke kterým patří i většina jedlých druhů. Rostliny dodávají houbám uhlíkaté látky (energetické zdroje) a houby poskytují rostlinám vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Mykorhizní houby také pozitivně ovlivňují rozvoj společenstev kořenových mikroorganismů a jejich enzymatické aktivity, což je významné pro výživu, růst a zdravotní stav rostlin.

Křemenáč osikový

Ohrožené a zvláště chráněné druhy hub Čirůvka kroužkatá (Tricholoma cingulatum) Čirůvka kroužkatá je vzácná stopkovýtrusá houba (Agaricomycetes) z čeledi čirůvkovitých (Tricholomataceae). V Červeném seznamu hub České republiky je uvedena v kategorii NT – téměř ohrožené taxony. Vyskytuje se nepříliš hojně ve skupinách na chudších substrátech ve společenstvech počátečních stadií ekologické sukcese. Často ji najdeme v nepřírodních biotopech na plochách narušených lidskou činností, např. těžbou nerostných surovin. Vyhledává porosty pionýrských náletových dřevin, zejména vrb (rod Salix), s nimiž tvoří symbiotické soužití typu mykorhizy. Klobouk o průměru 3 – 6 cm je zprvu vyklenutý, později plochý. V mládí bělavě ojíněný, u starších hub světle šedohnědý, vláknitě šupinatý. Válcovitý třeň je vysoký 5 – 8 cm a tlustý až 1,2 cm. V horní části je bělavý až našedlý, pod vláknitým bílým prstenem šedavý. Jeho povrch je bíle vláknitě potrhaný. Roste od července do října.

GPS pozice

N 50° 23.721', E 13° 31.378'
[GPX]

[MAPY.CZ]