česky <<< >>>

Odkaliště a úložiště Vysočany

Plochy bezlesí v kulturní krajině

Klimaxovým stadiem ekologické sukcese na většině území České republiky je les. Lesní pozemky zabírají 33,8 % z celkové rozlohy státu. Ještě větší část území zabírají zemědělsky intenzivně obhospodařované plochy, tj. orná půda, vinice, chmelnice, ovocné sady a zahrady, které tvoří 40,7 % z celkové rozlohy státu. Trvalé travní porosty, tedy plochy pokryté řídkými či hustými, zapojenými krátkostébelnými i dlouhostébelnými trávníky s roztroušenými skupinami stromů rostoucích mimo les a křovinami, jsou v současné kulturní krajině ojedinělým jevem. Dohromady zabírají jen 12,7 % z celkové rozlohy státu. Na přechodové biotopy, jakými jsou křovinaté pastviny, rozptýlená zeleň nebo světlé lesy, zkrátka nezbývá v moderní krajině místo. Přirozenými (primárními) plochami bezlesí jsou taková přírodní stanoviště, na kterých díky typu substrátu, vláhovým a klimatickým poměrům a dalším přírodním podmínkám, nemohou vzniknout lesní porosty. Jedná se zejména o mokřady, rašeliniště, skalní výchozy, travinobylinná společenstva.

Odkaliště a úložiště Vysočany s plochami sekundárního bezlesí

Člověkem vytvořenými, umělými (sekundárními) plochami bezlesí jsou řídké trávníky na živinami chudých substrátech v bývalých těžebnách nerostných surovin, na rekultivovaných odkalištích a úložištích vedlejších produktů energetického průmyslu, plochy pod trasami venkovního vedení elektrické přenosové soustavy a nad trasami podzemních produktovou, plochy kolem lesních a polních cest, narušené plochy ve vojenských újezdech, apod. Tato území jsou velmi cenná, protože se na nich vyskytují druhy planě rostoucích rostlin, které nesnášejí prostředí bohaté na živiny a konkurenci jiných druhů. Rovněž jsou ideálním prostředím pro život a rozmnožování druhů hmyzu ze skupiny blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) a z řádu motýlů (Lepidoptera). Plochy sekundárního bezlesí k dlouhodobějšímu zachování většinou vyžadují realizaci managementových opatření, spočívajících v pravidelném kosení či vypásání travních porostů a v občasném odstraňování náletových dřevin. K blokování ekologické sukcese zahrnujícímu narušování vegetačního krytu je ve vojenských újezdech využíváno i občasné pojíždění terénu těžkou vojenskou technikou.

GPS pozice

N 50° 23.608', E 13° 31.223'
[GPX]

[MAPY.CZ]