česky <<< >>>

Odkaliště a úložiště Vysočany

Rekultivace území

Po ukončení provozu plavení popílku na odkališti Vysočany následovala jeho rekultivace a začlenění lokality do okolní krajiny. Uvedené rekultivační aktivity tvořily náplň záměru stavby „Ukončení provozu a rekultivace odkaliště Vysočany včetně revitalizace ostatních ploch“.

Plochy Odkaliště a úložiště Vysočany s provedenou technickou a zemědělskou rekultivací

V roce 2004 byly společností Vodohospodářské stavby, s. r. o. Teplice zahájeny komplexní práce pod názvem „Nápravná opatření, likvidace objektů odkaliště Vysočany a technická rekultivace pláží v rámci ukončení provozu a následné rekultivace odkaliště Vysočany, včetně revitalizace ostatních ploch“. Rozsah investiční akce byl určen především zajištěním splnění podmínek vyplývajících z vydaných veřejnoprávních rozhodnutí k výstavbě a provozu odkaliště včetně ukončení plavení. Respektovány musely být rovněž právní předpisy upravující ukončení provozu vodohospodářského díla za současného provedení technické a biologické rekultivace celého prostoru (pláží, hrázového systému, blízkého okolí odkaliště ovlivněného jeho provozem, potrubních tras na odkališti i mezi odkalištěm a Elektrárnou Tušimice) a následné začlenění lokality do okolní krajiny. Původní rozhodnutí o povinnosti provést zemědělskou rekultivaci z roku 1970 bylo po dohodě s orgány státní správy při projednání variant rekultivace v roce 1997 změněno na rekultivaci zalesněním. Rekultivace byla zahájena 1. etapou (postupné doplavování odkaliště a provádění nezbytné části technické rekultivace pláží) ale již v prosinci 1994. Důvodem předčasného zahájení této etapy byla nutnost ochrany naplavených popílkových pláží proti šíření prachu do okolí, úpravy plavících postupů a technologií pro ekonomické a technicky výhodné doplavení a následné technické dotvarování a rekultivaci odkaliště. Řešení rekultivace odkaliště Vysočany bylo podloženo bezrozporovým projednáním navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a právnickými i fyzickými osobami. Odkaliště bylo jako vodní dílo zrušeno a připraveno k rekultivaci. V roce 2007 vyhlásila firma ČEZ, a. s. výběrové řízení na zpracování komplexního zahlazení odkaliště Vysočany. Provedena měla být technická rekultivace zemědělských ploch, ostatních ploch, hrázového systému, bývalých těžeben, hráze v okolí čerpací stanice, vodní plochy a technická rekultivace po likvidaci objektů zařízení staveniště. Následovat měla biologická rekultivace, pěstební péče o rekultivované plochy, agrotechnická péče o zemědělské pozemky apod. Po provedení technické rekultivace byl připraven projekt výstavby golfového hřiště, které mělo rozšířit možnosti sportovního vyžití obyvatel blízkých aglomerací Chomutovska, Mostecka a Žatecka a zároveň umožnit účelné využití jinak problematicky zhodnotitelných ploch. O tento projekt projevila zájem obec Hrušovany. Proměnu odkaliště v golfové greeny však nepovolilo ministerstvo životního prostředí. Pokud byla půda pro odkaliště dočasně odňata ze zemědělského půdního fondu, musí být v souladu s požadavky zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zrekultivována opět pro zemědělské využití. V souladu s rozhodnutím Magistrátu města Chomutova bylo rozhodnuto o změně biologické rekultivace. Místo zalesnění měly jako cílový stav vzniknout plochy s trvalým travním porostem využívané jako pastviny. Část ploch měla být ponechána přirozené ekologické sukcesi.

Plochy Odkaliště a úložiště Vysočany ponechané přirozené ekologické sukcesi

GPS pozice

N 50° 23.390', E 13° 31.480'
[GPX]

[MAPY.CZ]