česky deutsch >>>

Klánovický les

Přírodní rezervace Klánovický les

Ve své blízkosti si všimněte stromů s červenými pruhy ve výšce cca 150 cm. Takto se označují zvláště chráněna území a 1. zóny národních parků. Značku tvoří horní pruh probíhající po celém obvodu stromu a dolní, který je vyznačen jen z nechráněné strany. Pokud tedy vidíte 2 pruhy nad sebou, znamená to, že jste vně chráněného území, pokud jeden, jste již uvnitř. Zde je označena přírodní rezervace (PR) Klánovický les.

Rev_Klanovice_pre­zencni1_1

Tato chráněná oblast se nachází v Z a J části rozsáhlého lesnatého komplexu, přírodního parku Klánovice – Čihadla. PR je roztříštěna do 3 částí, dvě zbývající se nacházejí přes 2 km východně, podél kolejí směrem do Klánovic, a dohromady tvoří území o velikosti přibližně 220 ha, vyhlášené již 1982. Předmětem ochrany PR je zachování zajímavých lesních společenstev ke studiu vlivu, který na ně mají zhoršující se přírodní podmínky. Ve zdejší části Blatov se nacházejí zachovalé porosty doubravy s výskytem břízy pýřité a kříženců s břízou bělokorou. Významný je zejména starý porost dubohabrového lesa východně od silnice Újezd – Klánovice se starými exempláři dubu letního a habru obecného. Nelze opomenout ani mykologický význam, na houby jsou tyto lesy velmi bohaté.

Rev_Klanovice_pre­zencni1_2

Z hlediska fauny je to významná entomologická oblast (výskyt brouků), jak z hlediska návaznosti na typické dřeviny či drobná vřesoviště, tak na tůně a mokřady, často zrašeliněné. Vyskytuje se zde několik druhů obojživelníků, např. čolek velký. Je zde hlášen i výskyt zmije obecné a 60 hnízdících druhů ptactva, např. káně lesní, poštolka obecná, krahujec obecný, dokonce i jestřáb lesní, z pěvců např. hýl obecný, ze šplhavců strakapoud velký či datel černý. Žije zde liška obecná, srnčí zvěř a často se objeví i prase divoké, z drobných savců např. myšice lesní nebo kuna.

GPS pozice

N 50° 5.156', E 14° 38.794'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec a Mgr. Š. Peterka
Mgr. Štěpán Peterka
Tel.:774 031 583
e-mail:peterka@hostynska.cz; david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz