česky english deutsch <<< >>>

Odkaliště a úložiště Vysočany

Společenstva a druhy rostlin

Podle mapy potenciální přirozené vegetace pokrývaly území Odkaliště a úložiště Vysočany černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a mochnové doubravy (Potentillo albae-Quercetum). Na většině ploch jsou porosty vysokostébelných trávníků s roztroušeně rostoucími dřevinami. V keřovém patru je dominantní vrba jíva (Salix caprea) a vrba křehká (Salix euxina). V příměsi roste bez černý (Sambucus nigra), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), růže podhorská (Rosa dumalis), růže šípková (Rosa canina), slivoň třešňová (Prunus cerasifera) a svída krvavá (Cornus sanguinea). Ve stromovém patru mají dominantní zastoupení topol osika (Populus tremula) a bříza bělokorá (Betula pendula). V příměsi roste dub zimní (Quercus petraea), hrušeň obecná (Pyrus communis), javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata), topol kanadský (Populus x canadensis), třešeň obecná (Prunus avium) a višeň turecká (Prunus mahaleb). V některých částech lokality se rozšiřuje nepůvodní invazní druh trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Celkem zde bylo nalezeno 117 druhů cévnatých rostlin, z toho 20 druhů dřevin tvořících keřové a stromové patro. Potvrzena byla přítomnost 6 ohrožených druhů evidovaných v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky. Do kategorie C3 – ohrožené taxony patří bělolist rolní (Filago arvensis), silenka ušnice (Silene otites) a mrvka myší ocásek (Vulpia myuros). Kategorii C4 – vzácnější taxony vyžadující další pozornost reprezentuje sveřep japonský (Bromus japonicus), kostřava walliská (Festuca valesiaca) a mochna přímá (Potentilla recta).

Bělolist rolní

Ohrožené a zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin Bělolist rolní (Filago arvensis) Bělolist rolní je jednoletá bylina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). V Červeném seznamu je evidován v kategorii C3 – ohrožené taxony. Celá rostlina je silně bíle plstnatá. Lodyha je přímá, občas je větvená. Listy jsou úzké, kopinaté a hustě plstnaté. Květenství je uspořádáno v kulovitých úborech. Kvete od června do září. Bělolist rolní patří mezi typické zástupce tzv. ruderálních druhů, tedy druhů vyhledávajících narušená stanoviště. Roste na propustných půdách s nízkým obsahem živin. Typickými stanovišti jsou výsypky, železniční náspy apod. bez zapojené vegetace. Druh je konkurenčně slabý a v pokročilých stadiích ekologické sukcese ustupuje a nakonec zcela mizí.

Silenka ušnice (Silene otites) Silenka ušnice je vytrvalá, trsnatá dvoudomá bylina z čeledi hvozdíkovitých (Caryophyllaceae). V Červeném seznamu je evidována v kategorii C3 – ohrožené taxony. Roste v západní a střední Evropě až po západní Ukrajinu a Balkán. V České republice roste dosti hojně v nížinách, ve vyšších polohách do 500 m n. m. vzácně. V horách neroste. Má 30 – 80 cm vysokou, vzpřímenou, větvenou, oblou lodyhu, která je tuhá a lepivá. Listy jsou celokrajné, sivě zelené, v listové růžici obkopinaté. Lodyžní listy jsou vstřícné, užší a kornoutovitě svinuté. Květenstvím je přeslenitá lata. Nazelenalé nebo žlutavé květy jsou často stažené do několika lichopřeslenů. Roste na skalách a skalních stepích, dále na výslunných stráních a na písčinách. Kvete od června do srpna.

Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) Mrvka myší ocásek je jednoletá, svazčitě trsnatá bylina z čeledi lipnicovitých (Poaceae). V Červeném seznamu je evidována v kategorii C3 – ohrožené taxony. Roste přirozeně v celé Evropě kromě Islandu, Skandinávie, pobaltských zemí a evropské části Ruska. V České republice roste jako archeofyt roztroušeně ve středních, jihozápadních a východních Čechách. Vzácně roste na nejjižnější Moravě a také na Ostravsku a Opavsku. Jedná se o trávu, vysokou až 70 cm. Stébla jsou dosti tenká, většinou až k bázi květenství obalená pochvou horního listu. Listové pochvy i čepele jsou lysé. Květenstvím je lata. Klásky jsou zřetelně jednostranné. Roste na výhřevných, suchých, převážně písčitých půdách u cest, na okrajích suchých lesů a často i na ruderálních stanovištích typu železničních nádraží a tratí. Kvete od června do září.

GPS pozice

N 50° 23.558', E 13° 31.553'
[GPX]

[MAPY.CZ]