česky <<< >>>

Odkaliště a úložiště Vysočany

Historie odkaliště a úložiště

Odkaliště a úložiště Vysočany bylo vybudováno v místě morfologické deprese, podél tzv. Vysočanské svodnice. Malá část území odkaliště byla postupně rozšířena o 3 vytěžené těžebny cihlářské hlíny a písku u hranice obce Hrušovany. Celkové vytěžené množství písků, písčitých štěrků a hlíny činilo 2 688 040 m3. Odkaliště Vysočany bylo využíváno v letech 1976 – 1999 pro ukládání hydraulicky dopravované strusky a popílku z elektrárny Tušimice II. Likvidace popelů byla prováděna zpravidla hydraulickou přepravou, tedy plavením v hydrosměsi do prostorů úložiště. Odkaliště bylo provozováno v režimu vodního zákona jako vodní dílo. Vznikaly zde technické potíže při plavení popelů na velké vzdálenosti (cca 14 km). Nejzávažnějším problémem byla značná prašnost úložiště po přeschnutí jemných popelových částic. Elektrárna Tušimice (ETU) od roku 1976 do roku 1999 provozovala tzv. „letní“ odkaliště Vysočany. V souvislosti s přechodem na suchý odběr popela z ETU (od poloviny roku 1996) byl postupně omezován provoz na odkališti Vysočany s ukončením jeho provozu v září 1999. Na základě veřejnoprávního rozhodnutí bylo další zvyšování úrovně popela na odkališti Vysočany omezeno kótou 300 m n.m., což je kóta hráze poslední sedmé hráze V7 (s termínem definitivního ukončení 2003 – 2004). Celkový provoz úložiště (resp. hydraulická deponie materiálu) byl tedy definitivně ukončen v letech 2003 až 2004. Od té doby probíhala rekultivace prostoru tělesa odkaliště formou geotechnické (např. modelace povrchu a úprava svahů), hydrologické, hydrogeologické (např. drenážní systém) a povrchové asanace. Během provozu úložiště došlo k několika gravitačním sesuvným pohybům horninové hmoty. Především z důvodu realizace odvodňování tělesa úložiště při provozu hydraulického plavení popelové hmoty s dotací nadbilančních vod a následné stabilizaci hydrogeologických poměrů byla vybudována vodní drenážní soustava. Celková mocnost popílkových naplavenin činí minimálně 25 metrů. Na každou hráz připadala cca 3,5 metru mocná vrstva popílkových uloženin. Hlavní hráz složiště byla projektována jako propustná. Skládá se ze základní hráze o výšce cca 30 m, jejíž délka v koruně je zhruba 400 m. Kóta paty základní hráze je 275 m n. m., maximální kóta koruny se zvyšovacími hrázemi je 300 m n. m. V minulosti v základové hrázi odkaliště docházelo vlivem malé propustnosti zhutněných vrstev sedimentárních hornin (jílovců, písčitých jílů apod.) k nepatrnému proudění vody z odkaliště. Proto muselo být provedeno odvodnění prosakující vody mimo hráz příkopovým drénem. Celkem je na odkališti uloženo cca 26,7 – 30 milionů tun popílkových hmot. Na rozdíl od jiných míst nebyl popílek z odkaliště a úložiště Vysočany plně využit jako druhotná surovina např. pro výrobu stabilizátu (směsi popílku, vápna a vody), popř. s přísadou strusky jako energosádrovec, protože nesplňoval požadované mechanické vlastnosti stlačitelnosti a soudržnosti. Po ukončení plavení popela do odkaliště vznikla celková plocha v rozsahu 136 ha popelové pláže, 20 ha hrázového systému, 10 ha ploch po likvidovaných trasách potrubí, 20 ha po likvidovaných komunikacích a objektech zařízení staveniště. Dále byly k dispozici využitelné stavební objekty čerpací stanice průsaků a vratné vody Vysočany a dalších cca 200 ha ploch dotčených provozem odkaliště (Hořetický svah).

Plocha úložiště popílků a strusky

GPS pozice

N 50° 23.684', E 13° 31.519'
[GPX]

[MAPY.CZ]