česky english deutsch <<< >>>

Těžebna kaolinu Nepomyšl

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na území bývalé Těžebny kaolinu Nepomyšl zastoupeni zejména společenstvy pokročilých stadií přirozené ekologické sukcese v nepřírodních biotopech. Místa s řídkými trávníky, kde na povrch vystupuje kaolin a jemně zrnité písky, jsou osídlena společenstvy počátečních stadií ekologické sukcese na sypkých substrátech. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 7 běžných druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida). Skupina blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je reprezentována 34 druhy, z toho 5 je ohrožených a 1 zvláště chráněný. Maskonoska (Hylaeus pectoralis) je v Červeném seznamu bezobratlých České republiky evidovaná v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony. Do kategorie EN – ohrožené taxony patří hrabalka (Anoplius caviventris). Kategorii VU – zranitelné taxony zastupují pilorožka (Melitta tricincta), pouchlík (Nysson maculosus) a ševčík (Passaloecus clypealis). Dále tady byl zaznamenán čmelák polní (Bombus pascuorum), který je podle vyhlášky zvláště chráněný jako ohrožený druh. Společenstvo blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) je tvořeno 5 druhy. Z nich Formica cunicularia, mravenec otročící (Formica fusca) a mravenec trávní (Formica pratensis) jsou podle vyhlášky zvláště chránění jako ohrožené druhy. Vyšší biodiverzitu má společenstvo brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae), které je v tomto nepřírodním biotopu tvořeno 14 běžnými druhy. Z řádu motýlů (Lepidoptera) zde bylo dokumentováno celkem 16 druhů. Z nich soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon) je v Červeném seznamu evidován v kategorii EN – ohrožené taxony a přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) je druhem soustavy NATURA 2000. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) byly zaznamenány 2 běžné druhy – hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a suchomilka obecná (Xerolenta obvia).

Soumračník žlutoskvrnný

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů Maskonoska (Hylaeus pectoralis) Maskonoska (Hylaeus pectoralis) je vzácný druh blanokřídlého hmyzu z čeledi hedvábnicovitých (Colletidae). Je dlouhá 5,5 – 8 mm. V Červeném seznamu bezobratlých České republiky evidovaná v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony. Je to eurosibiřský druh, který se vyskytuje téměř v celé Evropě. V České republice se jedná o významný bioindikační druh mokřadních a rákosních stanovišť. Samice mají masku se žlutými skvrnami ve tvaru trojúhelníku, samec má masku sytě žlutou. Obě pohlaví mají černá tykadla s úzkými násadci a tergity bez třásní. Typickým znakem druhu je velmi hrubé tečkování na mesopleurách. Ekologicky je vázána na otevřené mokřady, rákosiny a slaniska v teplých oblastech. Tento druh si vybírá hálky s průměrem 5 – 9,5 mm na rákosových stoncích o průměru větším než 6 mm. Délka plodových buněk je 7,8 mm, v jednom hnízdě se jich vyskytuje jedna až pět. Okolo těchto buněk je vrstva charakteristické látky, která se podobá celofánu. Tělo larvy má vřetenovitý tvar, je bílé, dlouhé cca 7,3 mm. Integument má hladký pouze s několika setami. Samice zásobuje hnízdo nektarem a pylem z mnoha různých druhů nepříbuzných rostlin (polylektický druh).

Přástevník kostivalový na pcháči bělohlavém

Soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon) Soumračník žlutoskvrnný je druh motýla z čeledi soumračníkovitých (Hesperiidae). V Červeném seznamu bezobratlých ČR je uveden v kategorii EN – ohrožené taxony. Dospělý jedinec má křídla dlouhá 25 – 28 mm. Základní barva horní strany křídel je světle hnědá, s nevýraznými žlutými skvrnami. Na předních křídlech samců je tzv. voničkový pruh (asi 5 mm dlouhá černá čára). Rub křídel je žlutý, přední křídla mají nevýrazné žluté skvrny, zadní jsou beze skvrn. Motýl je vázaný na pokročilejší sukcesní stadia teplomilné vegetace. Primárním stanovištěm jsou květnaté lemy teplomilných doubrav. Vyskytuje se však i ve vápencových lomech a jak je vidět, i na výsypkách. Živnou rostlinou housenek je tráva válečka prapořitá. V průběhu roku se vyvíjí pouze jedna generace motýla. Zajímavostí je, že si housenka ihned po vylíhnutí, aniž by cokoliv žrala, spřede kokon, ve kterém přezimuje. Na jaře se pak prokouše ven a začíná konzumovat mladé listy válečky prapořité. Motýl byl v minulosti běžný, za posledních 50 let však dochází k masivnímu úbytku populací. Hlavní příčinou ohrožení jsou jeho velmi specifické stanovištní nároky. Pro udržení jeho populací je žádoucí v krajině zachovat některé lokality volné sukcesi a nechat je zarůst křovinami.

GPS pozice

N 50° 13.788', E 13° 20.686'
[GPX]

[MAPY.CZ]