česky english deutsch <<< >>>

Těžebna kaolinu Nepomyšl

Společenstva a druhy obratlovců

Vysoká geomorfologická rozmanitost terénu a kombinace vodních ploch se soušemi s různorodým vegetačním krytem představuje široké spektrum stanovišť (biotopů) pro volně žijící živočichy. Na většině nerekultivovaných ploch dospěly procesy přirozené ekologické sukcese do pokročilých stadií. Při terénních průzkumech byla potvrzena přítomnost 5 druhů ohrožených a zvláště chráněných obojživelníků, 3 druhů ohrožených a zvláště chráněných plazů, 50 druhů ptáků (z toho 15 ohrožených a 11 zvláště chráněných) a 12 druhů savců (z toho 2 ohrožených a 1 zvláště chráněného). Vysokou biodiverzitu má společenstvo obojživelníků (Amphibia), které tvoří 5 druhů v různém stupni ohrožení. Z nich kuňka obecná (Bombina bombina) je v Červeném seznamu obratlovců České republiky evidovaná v kategorii EN – ohrožené taxony a vyhláškou je zvláště chráněna jako silně ohrožený druh, který je zároveň druhem soustavy NATURA 2000. Do kategorie NT – téměř ohrožené taxony spadají blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) podle vyhlášky zvláště chráněná jako silně ohrožený druh a skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) zvláště chráněný jako kriticky ohrožený druh. Kategorii LC – málo dotčené taxony reprezentují ropucha obecná (Bufo bufo) vyhláškou zvláště chráněná jako ohrožený druh a čolek obecný (Lissotriton vulgaris) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh. Plazi jsou zastoupeni silnou populací ještěrky obecné (Lacerta agilis) v Červeném seznamu evidované v kategorii NT – téměř ohrožené taxony a vyhláškou zvláště chráněné jako silně ohrožený druh a z kategorie LC – málo dotčené taxony pak slepýšem křehkým (Anguis fragilis) vyhláškou zvláště chráněným jako silně ohrožený druh a užovkou obojkovou (Natrix natrix) vyhláškou zvláště chráněnou jako ohrožený druh. Společenstvo ptáků vykazuje solidní biologickou rozmanitost. Většina ptačích druhů hnízdí v křovinatých porostech a na stromech rostoucích v bývalé Těžebně kaolinu Nepomyšl. Do kategorie VU – zranitelné taxony patří krahujec obecný (Accipiter nisus) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh, moták pochop (Circus aeruginosus) zvláště chráněný jako ohrožený druh, krkavec velký (Corvus corax) zvláště chráněný jako ohrožený druh, krutihlav obecný (Jynx torquilla) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh, strnad luční (Miliaria calandra) zvláště chráněný jako kriticky ohrožený druh, žluna šedá (Picus canus) a pěnice vlašská (Sylvia nisoria) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh. Kategorii NT– téměř ohrožené taxony reprezentuje volavka popelavá (Ardea cinerea), čáp bílý (Ciconia ciconia) zvláště chráněný jako ohrožený druh, jiřička obecná (Delichon urbica), ťuhýk obecný (Lanius collurio) zvláště chráněný jako ohrožený druh a břehule říční (Riparia riparia) zvláště chráněná jako ohrožený druh. Z kategorie LC – málo dotčené taxony zde žije slavík obecný (Luscinia megarhynchos) zvláště chráněný jako ohrožený druh, žluva hajní (Oriolus oriolus) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh a vrabec domácí (Passer domesticus). Ze savců zde mimo jiné žije zajíc polní (Lepus europaeus) uvedený v Červeném seznamu v kategorii NT – téměř ohrožené taxony, tchoř tmavý (Mustela putorius) z kategorie DD – taxony, o nichž není k dispozici dostatek údajů a křeček polní (Cricetus cricetus), zvláště chráněný jako silně ohrožený druh.

Skokan skřehotavý

Ohrožené a zvláště chráněné druhy obratlovců Krahujec obecný (Accipiter nisus) Krahujec obecný je malý druh dravce z čeledi jestřábovitých (Accipitridae). V Červeném seznamu je uveden v kategorii VU – zranitelné taxony. Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněn jako silně ohrožený druh. Krahujec obecný je štíhlý dravec s krátkými širokými křídly a dlouhým ocasem, umožňujícími rychlé manévrování v hustém porostu. Samice je zřetelně větší než samec a může dosahovat až dvojnásobné hmotnosti. Samec dorůstá délky 29 – 34 cm a v rozpětí křídel měří 58 – 65 cm, samice je dlouhá 35 – 41 cm a v rozpětí křídel dosahuje 67 – 80 cm. Samec má břidlicovitě šedý hřbet a křídla, rezavé tváře a hruď a bílé, rezavě pruhované břicho. Samice je zespodu hnědošedě pruhovaná a rezavé zbarvení na tvářích a hrudi zpravidla postrádá (někdy je však v malé míře patrné i u ní). Mladý pták je svrchu tmavohnědý s rezavými lemy per na „předloktí“. Proužkování na spodině těla má řidší, na hrudi často přerušované a nepravidelné. Zobák je šedý se žlutým ozobím, nohy žluté a duhovka tmavožlutá až oranžově červená. Potravu tvoří z téměř 98 % ptáci, vzácně se v ní objevují také savci, plazi a hmyz. Lovecký revír měří v průměru 2 – 5 km. Na kořist číhá skryt ve větvích stromů, méně často se uchyluje také k aktivnějšímu způsobu lovu, kdy prolétává svým revírem bez předem určeného cíle a snaží se zaskočit nic netušící kořist nečekaným vpádem. Během hnízdění je denní spotřeba jedné rodiny s mláďaty zhruba 12 – 15 ptáků. Krahujec obecný byl považován za škůdce drobného ptactva a jako takový byl systematicky pronásledován. Po ustanovení ochrany se jeho stavy začaly zvyšovat, v druhé polovině 20. století se však na jeho populaci negativně projevilo intenzivní používání insekticidu DDT, který způsobuje slábnutí skořápek vajec, které následně pukaly pod sedícími ptáky. Hlas dospělého jedince

Slepýš křehký

Hlas mláďat žadonících o potravu: Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Krutihlav obecný je vzácnější pták z čeledi datlovitých (Picidae). V Červeném seznamu je uveden v kategorii VU – zranitelné taxony a podle vyhlášky je zvláště chráněn jako silně ohrožený druh. Je dlouhý 16 – 18 cm a váží 28 – 42 g. Je o něco větší než vrabec. Peří má hnědošedé, na křídlech tmavší, na břichu světlejší s příčnými tmavými vlnkami. Zbarvení je podobné kůře stromů. Má slabý zobák, o ocas se při pohybu po stromech neopírá. Noha má dva prsty směřující vpřed a dva směřující dozadu, přesto se nezavěšuje na kolmé stromy. Obě pohlaví a mláďata se navzájem neliší. Hnízdí v květnu až červnu v otevřené krajině se skupinami stromů a ve starých sadech. Hnízdí v dutinách, které si na rozdíl od ostatních datlovitých sám netesá. Na snůšce 7 – 10 vajec se střídají obě pohlaví po dobu 13 – 14 dnů. Dalších 25 dnů rodiče mláďata krmí. Potravu tvoří především mravenci a jejich kukly, méně jiné druhy hmyzu. Krutihlav je tažný pták. Ze zimovišť v Africe se vrací na přelomu dubna a května, odlétá na přelomu srpna a září.

Užovka obojková

GPS pozice

N 50° 13.651', E 13° 20.821'
[GPX]

[MAPY.CZ]