česky >>>

Těžebna kaolinu Nepomyšl

Obce Nepomyšl a Buškovice

Městys Nepomyšl (německy Pomeisl) se nachází v Ústeckém kraji, v okrese Louny vzdušnou čarou asi 6,5 km západně od centra města Podbořany. Geografická poloha je 50°13'50“ severní šířky a 13°18'48“ východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 419 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 389 trvale bydlících obyvatel. Administrativní území Nepomyšle zaujímá rozlohu 28,21 km² (z toho 10,25 km² zabírá orná půda, 0,12 km2 zahrady, 0,15 km² ovocné sady, 7,82 km² trvalé travní porosty, 6,00 km² lesní pozemky, 0,29 km² vodní plochy, 0,24 km² zastavěné plochy a 3,34 km² ostatní plochy).

Celkový pohled na bývalou Těžebnu kaolinu Nepomyšl

Rozkládá se v jihovýchodní, zemědělské části okresu Louny. Městys Nepomyšl má pět částí – Dětaň, Dvérce, Chmelištná, Nepomyšl a Nová Ves. První zmínka o obci pochází z roku 1361, kdy byla v majetku Petra z Janovic. V obci Nepomyšl se v další historii vystřídalo velké množství vlastníků. Z roku 1500 pochází první zmínka o zdejší tvrzi, která patřila Janovi a Jindřichovi z Údrče. V první polovině 16. století byla vesnice povýšena na trhové městečko. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. Na severní polovině administrativního území obce převažuje zemědělská půda intenzivně obhospodařovaná v nevhodně velkých lánech. V jižní polovině jsou pole menší a nachází se zde větší počet ekostabilizačních prvků s dostatečnou rozlohou. Je tady Přírodní rezervace Dětaňský chlum, Přírodní památka Vrbina u Nové Vsi a několik vodních nádrží. Administrativním územím obce protéká několik drobných vodních toků. Urbanizovaným územím obce ve směru východ – západ vede silnice II. třídy č. 221 Podbořany – Nepomyšl – Podbořanský Rohozec. Zajímavými pamětihodnostmi jsou renesanční zámek, který vznikl přestavbou gotické tvrze ze 14. století a původně gotický kostel sv. Mikuláše, zmiňovaný v dokumentech již v roce 1384. Tento kostel byl v první polovině 18. století přestavěn v barokním slohu. Přírodní rezervace Dětaňský chlum je náhorní plošina na vrchu Chlum (539 m n. m.). Zvláště chráněným územím byla vyhlášena k ochraně zakrslé doubravy s teplomilnou květenou.

Obec (původně město) Buškovice (německy Puschwitz) se nachází v Ústeckém kraji, v okrese Louny vzdušnou čarou asi 2,5 km západně od centra města Podbořany. Geografická poloha je 50°13'29“ severní šířky a 13°22'21“ východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 341 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 396 trvale bydlících obyvatel. Administrativní území Buškovic zaujímá rozlohu 8,86 km². Rozkládá se v jihovýchodní, zemědělské části okresu Louny. V roce 1981 přestaly být Buškovice samostatnou obcí a staly se částí města Podbořany. První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1197. V té době vesnice patřila cisterciáckému klášteru v bavorském Waldsassenu. Ve středověku byly Buškovice hlavním střediskem regionu Podbořanska. Ve 20. letech 19. století byla u Buškovic zahájena těžba kaolinu. V roce 1875 byla v obci otevřena továrna na porcelán. Urbanizovaným územím obce ve směru východ – západ vede silnice II. třídy č. 221 Podbořany – Nepomyšl – Podbořanský Rohozec. Zajímavými pamětihodnostmi jsou původně gotický kostel Narození Panny Marie ze 14. století, který byl v roce 1717 přestavěný v barokním slohu, socha sv. Floriána, socha sv. Jana Nepomuckého a sloup Nejsvětější Trojice.

Územní začlenění těžebny kaolinu Nepomyšl
 okres: Louny
 obec: Nepomyšl
 katastrální území: Nepomyšl (703516)
 list mapy: 12–01 (Podbořany), resp. (12–01–21)
 souřadnice těžebny kaolinu: 50°13'38.565"N, 13°20'57.43"E Bývalá Těžebna kaolinu Nepomyšl je dostupná po účelových komunikacích ze silnice II. třídy č. 221 západně od urbanizovaného území obce Buškovice.

Základní charakteristika těžebny kaolinu Nepomyšl
 tvar těžebny kaolinu: nepravidelný, protažený ve směru východ – západ
 plocha těžebny kaolinu: cca 48 ha
 nadmořská výška těžebny kaolinu: 341 m n. m.
 druh pozemků: ostatní plocha; trvalý travní porost
 č. parcel: 3693; 3704; 3760; 3766
 vlastník pozemků: Kaolin Hlubany, a. s.
 rok zahájení těžby kaolinu: počátek 20. století
 rok ukončení těžby kaolinu: 70 – 80. léta 20. století

GPS pozice

N 50° 13.569', E 13° 21.088'
[GPX]

[MAPY.CZ]