česky deutsch <<< >>>

Rašeliniště Kozohlůdky

Geologická charakteristika lokality

Rašeliniště Kozohlůdky se rozkládá v plochém terénu Borkovické pánve, která tvoří severozápadní část Třeboňské pánve. Nadmořská výška se pohybuje od 410 do 430 m n. m. Horninový podklad tvoří dvojslídná pararula a sillimanit-biotická pararula z období moldanubika. Moldanubikum je považováno za předprvohorní jednotku. Charakteristický je pro něj výskyt granulitů, eklogitů a dalších vysoce metamorfovaných hornin. Hlavní pánevní výplní jsou druhohorní světlé kaolinické pískovce až slepence a pestré jílovce klikovského souvrství (svrchní křída, coniak-santon) s mocností 60 až 80 m. Terciérní sedimenty se zachovaly pouze v podobě tektonicky omezených reliktů na svrchnokřídovém komplexu. Vyvinuty jsou jihovýchodně od Borkovic a především dále v údolí Lužnice, kde utvářejí podloží štěrkopískových teras. Západně od obce Val jsou vyvinuty sedimenty zlivského souvrství (starší miocén – prokřemenělé jílovce, pískovce až slepence, na bázi zpevněné jílovité písky a písčité jíly). Mezi Borkovicemi a Veselím nad Lužnicí dále k severu v údolí Lužnice se vyskytují sedimenty mydlovarského souvrství (střední miocén). Spodní oddíl je na bázi reprezentován rozpadavými pískovci a slepenci, výše pak šedozelenými a uhelnými jíly. Svrchní část tvoří šedozelené jíly a písky, diatomitové jíly a diatomity. Nejmladší terciér (svrchní pliocén) je zastoupen štěrkopísčitými sedimenty severovýchodně od Dráchova. Kvartér je zastoupen uloženinami fluviálního, organického, eolického i svahového původu. Z fluviálních uloženin mají největší význam štěrkopískové akumulace Lužnice a Nežárky. Mocnost jednotlivých terasových stupňů obvykle nepřesahuje 10 m. V okolí obou řek jsou sedimenty údolních niv. Tyto uloženiny jsou velmi různorodé. Zastoupeny zde jsou špatně vytříděné písky, povodňové hlíny, sedimenty organického původu, aj. Na menších vodotečích mají tyto uloženiny charakter hlinitých písků a písčitých hlín deluvio-fluviálního původu. Hlavní oblastí rozšíření organogenních sedimentů jsou Borkovická blata, největší rašeliniště slatinného typu na území okresu. Průměrná mocnost rašeliny se zde pohybuje mezi 6 – 7 m. Na převážné části plochy Přírodní rezervace Kozohlůdky se nacházejí mohutná ložiska přechodové a vrchovištní rašeliny, která byla v minulosti ručně, později i průmyslově těžená.

GPS pozice

N 49° 12.722', E 14° 38.915'
[GPX]

[MAPY.CZ]