česky english deutsch <<< >>>

Rašeliniště Kozohlůdky

Společenstva a druhy obratlovců

Geomorfologická rozmanitost terénu není příliš vysoká. Střídají se zde plochy s různorodým vegetačním krytem, které poskytují širší spektrum stanovišť (biotopů) pro volně žijící živočichy. Na většině ploch rašeliniště dospěly procesy ekologické sukcese do pokročilejších stadií. Tomu odpovídají také společenstva obratlovců. Při terénních průzkumech byla potvrzena přítomnost 4 ohrožených a zvláště chráněných druhů obojživelníků, 4 druhů ohrožených a zvláště chráněných plazů, 47 druhů ptáků (z toho 15 ohrožených a 12 zvláště chráněných) a 2 druhů savců (z toho 1 ohroženého). Nepříliš vysokou biodiverzitu má společenstvo obojživelníků (Amphibia), které tvoří 4 druhy v různém stupni ohrožení. Z nich skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) je v Červeném seznamu obratlovců České republiky evidovaný v kategorii VU – zranitelné taxony a podle vyhlášky je zvláště chráněný jako silně ohrožený druh. Do kategorie NT – téměř ohrožené taxony patří rosnička zelená (Hyla arborea) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh a skokan zelený (Pelophylax esculentus) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh. Kategorii LC – málo dotčené taxony reprezentuje ropucha obecná (Bufo bufo) zvláště chráněná jako ohrožený druh. Plazi (Reptilia) jsou zastoupeni 4 druhy. Z kategorie VU – zranitelné taxony Červeného seznamu byla zaznamenána zmije obecná (Vipera berus) zvláště chráněná jako kriticky ohrožený druh. Do kategorie NT – téměř ohrožené taxony patří ještěrka obecná (Lacerta agilis) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh. Kategorii LC – málo dotčené taxony reprezentuje užovka obojková (Natrix natrix) zvláště chráněná jako ohrožený druh. Společenstvo ptáků vykazuje solidní biologickou rozmanitost. Většina ptačích druhů hnízdí v okolních lesních porostech. Z kategorie CR – kriticky ohrožené taxony Červeného seznamu obratlovců České republiky byl potvrzen výskyt čírky obecné (Anas crecca) vyhláškou zvláště chráněné jako ohrožený druh. Z kategorie EN – ohrožené taxony zde žije lelek lesní (Caprimulgus europaeus) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh, který je zároveň druhem soustavy NATURA 2000, ostříž lesní (Falco subbuteo) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh a bekasina otavní (Gallinago gallinago) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh. Do kategorie VU – zranitelné taxony patří krkavec velký (Corvus corax) zvláště chráněný jako ohrožený druh, ťuhýk šedý (Lanius excubitor) zvláště chráněný jako ohrožený druh, žluna šedá (Picus canus), která je druhem soustavy NATURA 2000 a sluka lesní (Scolopax rusticola) zvláště chráněná jako ohrožený druh. Kategorii NT – téměř ohrožené taxony reprezentuje jiřička obecná (Delichon urbica). Z kategorie LC – málo dotčené taxony byl dokumentován datel černý (Dryocopus martius), který je druhem soustavy NATURA 2000, vlaštovka obecná (Hirundo rustica) zvláště chráněná jako ohrožený druh, lejsek šedá (Muscicapa striata) zvláště chráněný jako ohrožený druh, žluva hajní (Oriolus oriolus) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh, žluna zelená (Picus viridis) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Z dalších druhů byl zaznamenán rorýs obecný (Apus apus) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Ze savců zde mimo jiné žije zajíc polní (Lepus europaeus) uvedený v Červeném seznamu v kategorii NT – téměř ohrožené taxony, srnec obecný (Capreolus capreolus) a prase divoké (Sus scrofa).

Užovka obojková

Ohrožené a zvláště chráněné druhy obratlovců Čírka obecná (Anas crecca) Čírka obecná je vodní pták z čeledi kachnovitých (Anatidae). V Červeném seznamu obratlovců České republiky je evidovaná v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony. Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněná jako ohrožený druh. Čírka obecná je naše nejmenší kachna. Rozpětí křídel má 53 – 59 cm a váží 200 – 350 g. Rozšířena je od Islandu přes Británii, Evropu a severní polovinu Asie až po její východní pobřeží. V České republice hnízdí na většině území, převážně v nížinách a pahorkatinách. Samec ve svatebním šatě má kaštanově hnědou hlavu s kovově zeleným pásem po stranách a šedý trup. Samice je hnědá s nenápadným skvrněním. Důležitým rozlišovacím znakem je leskle zelené, vpředu bíle lemované zrcátko v křídle. Hnízdo si staví na skrytých místech v hustém porostu blízko vody. Od dubna do června snáší 5 – 12 vajec. Sedí na nich pouze samice asi 23 dní. Brzo po vylíhnutí jsou mláďata odváděna na vodu. Potrava je v zimním období převážně rostlinná, v letním naopak živočišná. Z rostlin se živí hlavně různými semeny, méně často požírá zelené části. Hlavní složkou živočišné potravy je hmyz, ale i malé žáby.

Rosnička zelená

GPS pozice

N 49° 12.696', E 14° 38.914'
[GPX]

[MAPY.CZ]