česky <<< >>>

Propadlina Dolu Jan Žižka

Využití území – rekreace, relaxace, chov ryb

Kulturní krajina v okolí města Chomutova je člověkem zcela přeměněná (plně antropogenizovaná) a hustě osídlená. Severozápadně od Chomutova je rozsáhlejší komplex lesních porostů. Na jižním okraji města jsou velké průmyslové areály a plochy fotovoltaických elektráren. Krajina a ekosystémy jihozápadně a severovýchodně od Chomutova jsou silně narušené velkoplošnou povrchovou těžbou hnědého uhlí v dolech Nástup a Vršany. Jihovýchodně od města jsou zemědělské plochy intenzivně obhospodařované v nevhodně velkých lánech. Ekostabilizační prvky se v této oblasti téměř nevyskytují. Nepřírodní biotop Propadlina Dolu Jan Žižka označovaný také jako Pražská pole je pozůstatkem hlubinné těžby hnědého uhlí, která byla ukončena v roce 1992. V násle­dujících letech došlo k poklesu zemského povrchu až o 8 metrů. Vznikly zde terénní prohlubně (deprese) různé velikosti a hloubky. Po jejich postupném zaplavení podzemní vodou se vytvořila soustava většího počtu jezer a tůní. Plochy v okolí vodních nádrží byly částečně rekultivovány a částečně ponechány procesu přirozené ekologické sukcese. Centrální část lokality je využívána k zemědělské produkci. Do větších vodních nádrží byly vysazeny hospodářské i doplňkové druhy ryb. Rybí obsádky odpovídají kapacitě a úživnosti jednotlivých vodních nádrží. Dané části nepřírodního biotopu jsou využívány ke sportovnímu rybolovu. V lokalitě existuje síť účelových komunikací se zpevněným povrchem, které obyvatelé Chomutova a okolních obcí využívají k procházkám, ke kondičnímu běhání a k cykloturistice. Vzhledem k výskytu nezvykle velkého počtu druhů hub, rostlin a živočichů, včetně ohrožených a zvláště chráněných, je oblast rovněž vyhledávaným cílem přírodovědců, kteří zde realizují výzkumné projekty. V minulých letech byl mimo jiné projednáván záměr vybudování rekreačního areálu s velkým golfovým hřištěm. Takový zásah by totálně změnil přírodě blízký charakter zdejších biotopů. Z hlediska veřejného zájmu ochrany přírody, ekosystémů a biologické rozmanitosti druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů by byl naprosto nevhodný.

Centrální část Propadliny Dolu Jan Žižka využívaná k zemědělské produkci

Jedna z velkých vodních nádrží s rybí obsádkou využívaná sportovními rybáři

GPS pozice

N 50° 26.135', E 13° 24.948'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz