česky english deutsch <<< >>>

Propadlina Dolu Jan Žižka

Společenstva a druhy obratlovců

Vyšší geomorfologická rozmanitost terénu a kombinace většího počtu vodních ploch se soušemi s různorodým vegetačním krytem představuje široké spektrum stanovišť (biotopů) pro volně žijící živočichy. Na nerekultivovaných plochách dospěly procesy přirozené ekologické sukcese do pokročilých stadií. Velmi vysokou biodiverzitu má společenstvo obojživelníků (Amphibia), které tvoří 8 druhů v různém stupni ohrožení. Z nich kuňka obecná (Bombina bombina) a čolek velký (Triturus cristatus) jsou v Červeném seznamu obratlovců České republiky evidováni v kategorii EN – ohrožené taxony a vyhláškou zvláště chráněni jako silně ohrožené druhy, které jsou zároveň druhy soustavy NATURA 2000. Do kategorie NT – téměř ohrožené taxony spadají rosnička zelená (Hyla arborea) podle vyhlášky zvláště chráněná jako silně ohrožený druh, skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) zvláště chráněný jako kriticky ohrožený druh a skokan štíhlý (Rana dalmatina) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh. Kategorii LC – málo dotčené taxony reprezentují ropucha obecná (Bufo bufo) vyhláškou zvláště chráněná jako ohrožený druh, čolek obecný (Lissotriton vulgaris) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh a skokan hnědý (Rana temporaria). Při terénních průzkumech byla dále potvrzena přítomnost 2 druhů ohrožených a zvláště chráněných plazů, 97 druhů ptáků (z toho 43 ohrožených a 33 zvláště chráněných) a 3 druhů savců (z toho 1 ohroženého). Plazi jsou zastoupeni silnou populací ještěrky obecné (Lacerta agilis) v Červeném seznamu evidované v kategorii NT – téměř ohrožené taxony a vyhláškou zvláště chráněné jako silně ohrožený druh a užovkou obojkovou (Natrix natrix) z kategorie LC – málo dotčené taxony, která je zvláště chráněná jako ohrožený druh. Společenstvo ptáků vykazuje velmi vysokou biologickou rozmanitost. Většina ptačích druhů hnízdí v křovinatých a lesních porostech Propadliny bývalého hnědouhelného Dolu Jan Žižka. Kategorii CR – kriticky ohrožené taxony zastupují lžičák pestrý (Anas clypeata) vyhláškou zvláště chráněný jako silně ohrožený druh, bukač velký (Botaurus stellaris) zvláště chráněný jako kriticky ohrožený druh, bukáček malý (Ixobrychus minutus) zvláště chráněný jako kriticky ohrožený druh, luňák hnědý (Milvus migrans) zvláště chráněný jako kriticky ohrožený druh a potápka rudokrká (Podiceps grisegena) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh. Z kategorie EN – ohrožené taxony Červeného seznamu se v lokalitě vyskytují husa velká (Anser anser), hohol severní (Bucephala clangula) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh, bekasina otavní (Gallinago gallinago) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh, racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh, cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) zvláště chráněná jako ohrožený druh, slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh, zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh, sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) zvláště chráněná jako silně ohrožený druh a potápka černokrká (Podiceps nigricollis) zvláště chráněná jako ohrožený druh. Kategorii VU – zranitelné taxony reprezentuje 16 druhů, kategorii NT – téměř ohrožené taxony 7 druhů a kategorii LC – málo dotčené taxony 6 druhů. Z ostatních druhů je zajímavá přítomnost volavky bílé (Egretta alba) zvláště chráněné jako silně ohrožený druh a orlovce říčního (Pandion haliaetus) zvláště chráněného jako kriticky ohrožený druh. Ze savců zde žije zajíc polní (Lepus europaeus) uvedený v Červeném seznamu v kategorii NT – téměř ohrožené taxony, prase divoké (Sus scrofa) a srnec obecný (Capreolus capreolus).

Ohrožené a zvláště chráněné druhy obratlovců Lžičák pestrý (Anas clypeata) Lžičák pestrý je vodní pták z čeledi kachnovitých (Anatidae). V Červeném seznamu je uveden v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony a podle vyhlášky je zvláště chráněn jako silně ohrožený druh. Je velký téměř jako kachna divoká. Jeho typickým znakem je lžícovitý tvar zobáku. Samec ve svatebním šatě má bílou přední část těla, kaštanově hnědé boky a na hřbetě černý pruh. Hlava je černozelená nebo černomodrá, kovově lesklá. Zbarvení samice a mláďat je podobné jako u kachny divoké. Nepříliš hojně hnízdí v dubnu až květnu na rybnících a jezerech. Hnízdo ze stébel trav vystlané prachovým peřím je skryté v hustých porostech pobřežních mělkých vod. Samice snáší 7 – 12 zelenošedých vajec, na kterých sedí asi 25 dní. Nekrmivá mláďata vodí 6 – 7 týdnů. Potravu tvoří vodní i suchozemské rostliny a jejich kořínky a drobní vodní bezobratlí živočichové, které filtruje zobákem. Lžičák pestrý je tažný pták, který u nás nepravidelně přezimuje na nezamrzajících vodách. Přilétá v září až listopadu a odlétá v březnu až dubnu. Rozšířen je v západní a východní části Palearktické oblasti a v Orientální oblasti. Od 60. let 20. století se jeho početnost stále snižuje. V současnosti patří mezi naše nejvzácnější vodní ptáky. Bukač velký (Botaurus stellaris) Bukač velký je brodivý pták z čeledi volavkovitých (Ardeidae). V Červeném seznamu je uveden v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony a podle vyhlášky je zvláště chráněn jako kriticky ohrožený druh. Je velký zhruba jako bažant obecný. Má zavalité tělo s kratšíma nohama a silným krkem. Základní zbarvení je béžové na břiše světlejší s tmavě hnědými skvrnkami seřazenými do pruhů směřujících od hlavy ke konci těla. Samec, samice i mláďata se zbarvením neodlišují. Žije velmi skrytě v rákosinách a na jeho přítomnost. V nebezpečí znehybní ve vzpřímeném postoji s krkem a hlavou protaženými vzhůru. Opticky se tak ztratí mezi stébly rákosí. Na jeho přítomnost v biotopu občas upozorní silný bučivý hlas. Sporadicky hnízdí v dubnu až červenci ve velkých porostech rákosu. Hnízdo z rákosiny bývá nízko nad hladinou pobřežních mělkých vod. Samice snáší 5 – 6 šedohnědých vajec. Mláďata jsou asi měsíc krmena v hnízdě. Potravu tvoří drobné plevelné rybky, obojživelníci, dále měkkýši a jiní bezobratlí živočichové. Mimo období hnízdění se může objevit i na polích nebo u menších, zarostlých vodních toků. Bukač velký je tažný pták, který přilétá v březnu a odlétá v září. Přezimuje většinou v jižní a jihozápadní Evropě. Rozšířen je v západní a východní části Palearktické oblasti a v Etiopské oblasti. V ČR se vyskytuje řídce v údolních nivách Labe, Ohře, Dyje a Moravy. Výše položená hnízdiště do 550 m n. m. jsou v rybničních oblastech jižních Čech a Českomoravské vrchoviny.

Rosnička zelená

Skokan skřehotavý

Husa velká

Společenstvo vodních ptáků na větší vodní nádrži Propadliny Dolu Jan Žižka

GPS pozice

N 50° 26.199', E 13° 25.094'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz