česky english deutsch <<< >>>

Propadlina Dolu Jan Žižka

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na území Propadliny bývalého hnědouhelného Dolu Jan Žižka zastoupeni zejména společenstvy pokročilých stadií ekologické sukcese v nepřírodních biotopech. Tato společenstva mimo jiné zahrnují 16 běžných druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida). Skupina blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je reprezentována 35 druhy, z toho 9 je ohrožených a 5 zvláště chráněných. Šíronožka (Ectemnius confinis), ploskočelka (Halictus compressus) a nomáda (Nomada errans) jsou v Červeném seznamu bezobratlých České republiky evidovány v kategorii CR – kriticky ohrožené taxony. Hrabalka (Priocnemis confusor confusor) patří do kategorie EN – ohrožené taxony. Z kategorie VU – zranitelné taxony byl potvrzen výskyt ploskočelek (Lasioglossum aeratum) a (Lasioglossum glabriusculum), ševčíka (Passaloecus clypealis), hrabalka (Priocnemis agilis) a ruděnka (Sphecodes rufiventris). Dále tady byli zaznamenáni čmelák hájový (Bombus lucorum), čmelák lesní (Bombus sylvarum), čmelák polní (Bombus pascuorum), čmelák skalní (Bombus lapidarius) a čmelák zemní (Bombus terrestris), kteří jsou podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zvláště chránění jako ohrožené druhy. Společenstvo blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) je tvořeno 4 druhy. Z nich Formica cunicularia a mravenec lesní (Formica rufa) jsou podle vyhlášky zvláště chránění jako ohrožené druhy. Neobvykle vysokou biodiverzitu vykazuje v tomto nepřírodním biotopu skupina brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae), kterých bylo určeno 44 druhů. Z nich prskavec menší (Brachinus explodens) je podle vyhlášky zvláště chráněn jako ohrožený druh. Z řádu motýlů (Lepidoptera) zde bylo dokumentováno celkem 16 druhů. Pravidelně se zde vyskytuje několik jedinců otakárka fenyklového (Papilio machaon), který je podle vyhlášky zvláště chráněný jako ohrožený druh. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) byly zaznamenány 2 druhy – hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a silně invazní plzák španělský (Arion lusitanicus).

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů Otakárek fenyklový (Papilio machaon) Otakárek fenyklový je motýl z čeledi otakárkovitých (Papilionidae). Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Patří mezi největší motýly v ČR, rozpětí křídel je až 10 cm. Základní barva křídel je světle žlutá s černým a modrým mramorováním na okrajích. Ve spodní části křídel se nachází dvě výrazné červené skvrny. Housenky se živí různými planými i pěstovanými zástupci rostlin z čeledi miříkovitých – například mrkví, koprem, kmínem, bedrníkem a dalšími. Dospělci se živí nektarem rostlin. U otakárků se v České republice v průběhu roku vyvíjejí dvě, vzácněji pak tři generace. S dospělými motýly se můžeme setkat od dubna až do září, v nejteplejších oblastech i později. Pro otakárky je v průběhu páření typický tzv. hilltoping. Samci se ve velkých hejnech shromažďují na nejvyšších bodech lokality a tam mezi sebou soutěží o to, komu se podaří obsadit „nejlepší“ tzn. většinou nejvyvýšenější místo. Samice se pak páří s nejúspěšnějšími jedinci. Otakárek fenyklový je v současnosti hojný druh naší fauny. Často obsazuje ruderální stanoviště, zřejmě mu vyhovuje současné opouštění orné půdy. Často se vyskytuje na ladech apod.

Otakárek fenyklový

GPS pozice

N 50° 26.399', E 13° 25.519'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz