česky deutsch <<< >>>

Propadlina Dolu Jan Žižka

Historie těžby uhlí

Těžbou narušené území u města Chomutov a obce Droužkovice (Propadlina Dolu Jan Žižka, resp. Pražská pole) se nachází v blízkosti ložiska hnědého uhlí Droužkovice-východ. Počátky geologického průzkumu v širší oblasti zájmového území jsou spjaty s rozvojem těžby hnědého uhlí na konci 19. století. Hlavní zájem o ložisko hnědého uhlí byl soustředěn do období let 1950 – 1965. Do 50. let 20. století byly průzkumné práce omezeny na jednotlivé vrty, které sloužily tehdejším hlubinným dolům. Do roku 1954 se jednalo o zcela nesystematický průzkum prováděný pro potřebu starých důlních děl. Při severovýchodním okraji území v blízkosti hlavního nádraží v Chomutově těžily doly Hugo a Georg III, o nichž se však nedochovala téměř žádná dokumentace. V oblasti rozšířeného ložiska Droužkovice-východ jsou známy dva větší uhelné doly: Johan (Antonín) mezi Údlicemi a Droužkovicemi a Sirius nad severním okrajem obce Březno. V 60. letech 20. století bylo provedeno v území severovýchodně od obce Březno pokusné dobývání uhlí podzemním zplynováním ve střední a svrchní sloji. V letech 1986 – 1992 těžil svrchní lávku v bývalém dobývacím prostoru Droužkovice I důl Jan Žižka, který tímto postupem na jih dosáhnul téměř až k severnímu okraji obce Droužkovice. Uhlí v území Dolu Jan Žižka v bývalém dobývacím prostoru Droužkovice I, bylo dobýváno v letech 1986 – 1992 jen ve svrchní sloji. Před zahájením těžby střední sloje byl důl v roce 1992 uzavřen. V blízkosti dolu Jan Žižka byla částečně těžena spodní sloj dolem Václav u Krbic. K vytěženým zásobám je patří i oblast mezi Březnem a Droužkovicemi, kde bylo v 60. letech 20. století provedeno pokusné podzemní zplynování uhlí. V roce 1990 byly v prostoru závalového pole Dolu Jan Žižka provedeny průzkumné vrty zaměřené na ložiskové zhodnocení depozic štěrkopísků. Jejich cílem bylo také posouzení zdejších hydrogeologických poměrů, včetně průzkumu znečištění horninového prostředí a hydrosféry. Hodnoceno bylo také případné následné využití k vybudování nové skládky tuhých komunálních odpadů pro město Chomutov. Tento záměr však nakonec nebyl realizován. Vrty sloužily také k monitoringu a sanaci původní skládky odpadů ležící cca 1 500 m východně od propadlin Dolu Jan Žižka. V roce 1995 byly podél západního okraje ložiska Droužkovice-východ provedeny vrty inženýrsko-geologického průzkumu pro přeložku železniční tratě Chomutov – Březno. Na 12 vrtech prohloubených pod patu sloje byly odebrány vzorky uhlí na technologické rozbory. V 1996 byly provedeny inženýrsko-geologické průzkumné práce pro monitoring závěrných svahů hnědouhelného lomu.

Zatopená propadlina bývalého hnědouhelného Dolu Jan Žižka

Zatopená propadlina bývalého hnědouhelného Dolu Jan Žižka

GPS pozice

N 50° 26.670', E 13° 25.838'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz