česky >>>

Propadlina Dolu Jan Žižka

Město Chomutov – historie a současnost

Město Chomutov (německy Komotau) je okresní město v Ústeckém kraji vzdušnou čarou asi 49 km jihozápadně od krajského města Ústí nad Labem. Od 1. července 2006 je statutárním městem. Geografická poloha je 50°27'38“ severní šířky a 13°25'5“ východní délky. Průměrná nadmořská výška města je 340 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 48 710 trvale bydlících obyvatel. Administrativní území Chomutova zaujímá rozlohu 29,25 km² (z toho 3,35 km² zabírá orná půda, 1,51 km2 zahrady, 0,44 km² ovocné sady, 1,20 km² trvalé travní porosty, 5,72 km² lesní pozemky, 1,27 km² vodní plochy, 2,41 km² zastavěné plochy a 13,35 km² ostatní plochy). Město s historickým centrem na levém břehu říčky Chomutovky se rozkládá v Chomutovsko-teplické pánvi při úpatí Krušných hor, která je geomorfologickým podcelkem v západní části Mostecké pánve. Terén je z větší části rovinatý, pouze okrajové čtvrti na severu a severovýchodě vystupují do svahů o několik desítek metrů. První zmínka o Chomutově pochází z 29. března 1252, kdy Bedřich Načeradec z Chomutova daroval městečko řádu německých rytířů, kteří zde roku 1254 zřídili svou komendu. V souvislosti s Mnichovskou dohodou muselo být většinově německé město v říjnu 1938 postoupeno nacistickému Německu. Stalo se součástí Říšské župy Sudety (Reichsgau Sudetenland) a v jejím rámci vládního obvodu Ústí nad Labem. Chomutov byl osvobozen na samém konci války, 8. května 1945 Rudou armádou. V následujících měsících bylo německé obyvatelstvo odsunuto. V 60. až 80. letech 20. století došlo k rozsáhlé přestavbě města, která se naštěstí výrazněji nedotkla historického jádra. To je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Na severovýchodě Chomutov stavebně splývá s městem Jirkov. Chomutovem prochází od jihozápadu k severovýchodu silnice I. třídy č. 13 Klášterec nad Ohří – Chomutov – Most. Jihozápadním okrajem vede dálnice D7 Praha – Slaný – Chomutov. Městem procházejí železniční tratě č. 124 Lužná u Rakovníka – Žatec – Chomutov, č. 130 Ústí nad Labem – Bílina – Most – Chomutov, č. 133 Chomutov – Jirkov, č. 137 Chomutov – Vejprty – Bärenstein a č. 140 Chomutov – Kadaň – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb. Nejvýznamnějšími pamětihodnostmi jsou raně gotický kostel sv. Kateřiny (1281); pozdně gotický Collinův dům č. p. 9 (konec 15. století); pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie (1518 – 1542); Městská věž (1525); renesanční zámek, který je od roku 1607 městskou radnicí; barokní kostel sv. Ignáce (1663 – 1671) a barokní sloup Nejsvětější Trojice (1697). Pozoruhodné jsou přírodní prvky. Na severozápadním okraji města začíná v lesnaté nivě řeky Chomutovky Bezručovo údolí. Je dlouhé 13 km a hluboké až 200 m. V roce 2002 zde byl vyhlášen přírodní park a v roce 2013 v jeho části zvláště chráněné území kategorie přírodní památka. Severně od města se zvedá vrch Strážiště (511 m n. m.). Známou lokalitou je Kamencové jezero na severovýchodním okraji Chomutova. Vodní plocha vznikla koncem 18. století v nadmořské výšce 337 m zatopením prostoru po těžbě kamencových břidlic z období 1558 – 1785. Má rozlohu 16,3 ha a maximální hloubku 3,25 m. Vysoký obsah kamence ve vodě (1 %) zabraňuje růstu řas a sinic. Ze severní strany přiléhá ke Kamencovému jezeru Podkrušnohorský zoopark, který se specializuje na chov evropských a asijských zvířat. Nejstarším hornickým podnikem u Chomutova byl kamencový důl Kryštof v dokumentech zmíněný již v roce 1558. V 60. letech 19. století byly u Chomutova otevřeny hnědouhelné doly a roku 1870 zde byly založeny železárny. Největším chomutovským hnědouhelným dolem byl Jan Žižka na jižním a jihovýchodním okraji města, ve kterém probíhala těžba od 60. let 19. století až do roku 1992.

Územní začlenění propadliny Dolu Jan Žižka
 okres: Chomutov
 obec: Chomutov
 katastrální území: Chomutov I (652458); Droužkovice (632597)
 list mapy: 02–33 (Chomutov), resp. (02–33–17)
 souřadnice propadliny: 50°26'32.28"N, 13°25'7.897"E Propadlina Dolu Jan Žižka je dostupná ze silnice II. třídy č. 607 nebo po účelové komunikaci od obce Droužkovice.

Základní charakteristika propadliny Dolu Jan Žižka
 tvar propadliny: nepravidelný, protažený ve směru severovýchod – jihozápad
 plocha propadliny: cca 255,42 ha
 nadmořská výška propadliny: 306,5 m n. m.
 druh pozemků: ostatní plocha, trvalý travní porost, vodní plocha
 č. parcel: 4244/7–37; 4246/1–34; 4251/1–14; 4267/4–48
 vlastník pozemků: statutární město Chomutov, Droužkovice, Palivový kombinát Ústí, s. p.
 rok zahájení těžby: 60. léta 19. století
 rok ukončení těžby: 1992

Průmyslová část města Chomutov

Propadlina Dolu Jan Žižka – celkový pohled

GPS pozice

N 50° 26.577', E 13° 25.594'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz